• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բնապահպանություն (էկոլոգիա)

Ամբողջ հայտարարություները: 18
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Նախաբան ՀՀ անտառային օրենսդրությունը Անտառային հրդեհները և նրանց կանխար•ելման հիմնական ուղիները Գրականություն Վերջաբան
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ Լ Ա Ն 1. Նախաբան 2. Բնապահպանական օրենսդրության ընդհանուր բնութա•իրը և կիրառության առանձնահատկությունները ա. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենս•իրք բ. Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենս•իրք •. Հայաստանի Հանրապետութան ընդերք...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բնափայտեր 1. Գրիգորյան Գ, Դիլիջանի պետական արգելոցը, Երևան, 1961 2. Միրիմանյան Խ, Բնության պահպանության հիմնական խնդիրները, Երևան, 1979 3. Հայրապետյան Է, Հարությունյան Լ, Բնության պահպանության հիմունքները, Երևան, 1983
Նկար 1
Դրամ 1100.00
Բովանդակություն Ներածություն……………………………………………………………………………….3 Էկոլոգիա……………………………………………………………………………………..4 Միջավայրի գործոնները, նրանց դասակարգումը։……………………………………..5 Աբիոտիկ՝ անկենդան գործոններ։……………………………………………….……….6 Բիոտիկ՝կենսական գործոններ։………………………...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պ Լ Ա Ն Նախաբան Ընդերքի պահպանությունը Բնական համալիրների պահպանության խնդիրները հանքային ռեսուրսների վերամշակման պրոցեսում Ընդերքի ռացիոնալ օ•տա•ործման հիմնախնդիրները Հայաստանում Վերջաբան
Նկար 1
Դրամ 1000.00
ԷԿՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԸ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ Ռ.Մարգարյան, Ս. Օհանյան «Աշխարհագրություն&...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 2.Ջրային ռեսուրսների պահպանությունը և առաջացած հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 3. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈԻԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 4. Ջրային ռեսուրսների պահպա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ---------------------------------------------------------------------------------------------3 ԳԼՈՒԽ 1 ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ--------------------6 1.1Ջրային ռեսուրսներ նկարագիրը և արդի վ...