• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Բնապահպանություն

1. Ալավերդին որպես բաց երկնքի տակ գտնվող գազախցիկ
2. Արոմատիկ ածխաջրածիններ
3. Բնապահպանական միջոցառումների կիրառումը որպես տեխնիկատնտեսական բարելավման միջոց
4. Բնօգտագործում, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը,
տեսակներն ու սկզբունքները, զարգացման էկոլոգիական խնդիրները
5. Բնոտագործման կառավարման օրենսդրական դաշտը աշխարհի զարգացած երկրներում
6. Դեպի բնություն կատարվելիք էքսկուրսիայի մանրամասն պլան
7. Գյուղական բնակավայր ուսումնասիրության տնտեսական հիմնավորումը
8. Հայաստանի հանքային հարստությունները
9. Կանաչապատման սկզբունքները
10. Փայտանյութերը որպես բնական ռեսուրսներ
11. Բարձր բերքատվությամբ սերմերի աճեցման բնապահպանական և ագրոտեխնիկական պայմանները
12. Շրջակա միջավայրի աղտոտման վերաբերյալ տեղեկություններ թաքցնելը կամ դրանք դիտավորյալ աղավաղելը
13. Շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքները վերացնելու միջոցներ չձեռնարկելը
14. Ջրերի աղտոտում
15. Ծովային միջավայրն աղտոտելը
16. Մթնոլորտային օդն աղտոտելը
17. Տրանսպորտը և շրջակա միջավայրը
18. Խաղողի բակտերիային քաղցկեղի արագացված ախտորոշումը
19. Անտառային ֆոնդի տնտեսական նշանակություն
20. Բնապահպանական միջոցառումների կիրառումը որպես տեխնիկատնտեսական բարելավման միջոց
21. CO2-ի երկարաժամկետ կորզման պրոցեսում տարբեր բիոցենոզների դերը
22. Մոլորակի կլիմայի ձևավորման պրոցեսում ջերմոցային էֆֆեկտի դերը
23. Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը անբարենպաստ է
24. Հայաստանի հանքային հարստությունները
25. Նավթի և գազի կուտակումների գլխավոր առանձնահատկությունների կապը տարբեր երկրաբանական ֆակտորների հետ
26. Պոլիմերային շինանյութեր
27. Շրջական միջավայրի մոնիտորինգի դերը ժամանակակից պայմաններում
28. Տուֆային շինարարության հիմնական եղանակները
29. Բնօգտագործում և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա
միջավայրի պահպանությանասկացությունը,տեսակներն ու սկզբունքները:
30. Բնօգտագործման կառավարման օրենսդրական դաշտը աշխարհի զարգացած երկրներում:
31. Ռուսաստանի Դաշնության բնոգտագործման կառավարման օրենսդրական դաշտի վիճակը:
32. ՀՀ բնօգտագործման կառավարման օրենսդրական դաշտի ապահովվածության մակարդակը:
33. Սոճու անտառներ
34. Հանգած հրաբուխներ
35. Բնական ճառագայթների օջախները
36. Գեղարքունիքի մարզի Սարալանջ տարածաշրջանի էկոլո•իական լարվածություն առաջա բերող •ործոնները և ռեսուրսնահումքային բազան
37. Արտանետումների և արտահոսքերի վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի բիոտի վրա
38. Տարածաշրջանի էկոլոգիական անվտանգության և ռիսկայնության աստիճանի իրավիճակի օպտիմալացման
միջոցառումները
39. Ջրային օբյեկտներում ջրի որակի հսկողությունն ու կառավարումը
40. Ջրոլորտը որպես բնական համակարգ
41. Ներգործությունը ջրոլորտի վրա
42. Էվթրոֆիկացիա
43. Մակերևութային ջրերի աղտոտվածությունը
44. Համաշխարհային օվկիանոսի աղտոտվածությունը
45. Ծովերի և օվկիանոսների ռադիոակտիվ աղտոտումը
46. Ներգործությունը առափնյա տարածքի վրա
47. Նավթարդյունահանող գործարանների հոսքաջրերի բաղադրությունը
48. Ստորգետնյա ջրերի աղտոտվածությունը
49. Չմաքրված հոսքաջրերի վտանգը
50. Հոսքային ջրերի մաքրում
51. Ջրի որոշ բնական աղտոտումներ
52. Ռեգրացիոն ռեսուրսների դերն ու նշանակությունը հստակությունը հասարակության տարբեր զար•ացման փուլերում
53. Սպորտային էկոլոգիայի հասկացություն
54. Սպորտային էկոլոգիայի հիմնախնդիրները
55. Անտառային տնտեսության գտնվելու վայրը և տարածքը
56. Անտառների խմբերը և տեսակները
57. Մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
58. Շրջակա միջավայրի պահպանության կառավարման կառուցվածքը և բաղադրատարրերը
59. Թափոնների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
60. Գլոբալ շրջակա միջավայրը ծառայությունների բիզնեսու
61. Կալյումական պարարտանյութերի ստանդարտացումը
62. Պարարտանյութերի ստանդարտացման փորձարկումների մեթոդները
63. Պարենային անվտանգության հասկացությունը
64. Սևանի տարածաշրջանի բնատնտեական պայմանները
65. Սևանի տարածաշրջանի էկոլոգիական լարվածություն առաջացնող գործոնները
66. Ագրոէկոհամակարգերի ռեսուրսները, դրանց ներկա վիճակը և արտադրողականության մակարդակը
67. ՀԷԿ-երի և այլընտրանքային օբյեկտների էկոլոգիական համադրելիությունը
68. Հողային ռեսուրսների վերացման մեծության գնահատումը
69. ՀՀ ջրային ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը
70. Ջրային ռեսուրսների պահպանությունը և առաջացած հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
71. Ջրային ռեսուրսների կառավարման միջազգային փորձի վերլուծություն և գնահատում
72. Մասշտաբ և քարտեզագրական պրոյեկցիաներ
73. Տեղանքի պլանը, քարտեզ, գլոբուս
74. Հորիզոն, աշխարհագրական ազիմուտ, կողմնացույց
75. Տեղանքում կողմնորոշվելը ըստ նրա հատկանիշների
76. Լոռու մարզի էկոլոգիական վիճակի ընդհանուր բնութագիրը
77. Մթնոլորտային ավազանի աղտոտվածությունը Լոռու մարզում,դրա դինամիկան
78. Ջրային ավազանների աղտոտվածությունը Լոռու մարզում,դրա
դինամիկան
79. Հողերի էրոզիան եվ ծառահատումները Լոռու մարզում
80. Բնապահպանական միջոցառումները Լոռու մարզում
81. Մակագրություների տեսակները
82. Մակագրությունների տեղաբաշխումը քարտեզում
83. Քարտեզագրական շրիֆտներ
84. Աշխարհագրական անվանումների տեղեկատուներ
85. Երկրի ծագման, զարգացման համառոտ պատմությունը
86. Քարոլորտ (Լի¬թոս¬ֆե¬րա)
87. Մթնոլորտ
88. Ջրոլորտ կամ հիդրոսֆերա
89. Կենսոլորտ կամ բիոսֆերա