• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով :
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Հոգեբանություն: Սօցիոլոգիա: Փիլիսոփայություն: Մանկավարժություն:

1. Ա. Քամյու
2. Անձի հոգեբանական-հասարակական հատկանիշները
3. Աշխատանքային դաստիարակության սկզբունքները
4. Աշխատանքային գործունեության տեսակները
5. Աուտոսոցիոմետրիա
6. Դատական հոգեբանություն
7. Երեխայի հոգեկան զարգացման` Դ. Բ. Էլկոնինի հայեցակարգը
8. Երեխաների տարիքային -հոգեբանական առանձնահատկությունները
9. Գոյություն և չգոյություն
10. Հոգեկան երևույթներ
11. Հսկողություն. սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
12. Իրավագիտակցություն և իրավական կուլտուրան
13. Դեռահասների հոգեբանության առանձնահատկությունները
14. 7-8-րդ դասարանի երեխաների իրավական դաստիարակությունը
15. Կյանքը որպես փիլիսոփայության ուսումնասիրության սուբյեկտ
16. Կյանքի փիլիսոփայական ըմբռնումը
17. Կոնֆլիկտները կազմակերպության ռազմավարության և օպերատիվության ընթացքում
18. Մանկավարժների դատողությունները երեխաների փոխհարաբերությունների մասին և •իտափորձերի արդյունքները
19. Մարդը և Հասարակությունը
20. Մարդու կոնցեպցիան Մարքսի մոտ
21. Մտավորականություն
22. Սարտր. ՙԷկզիստենցիալիզմը դա մարդասիրություն է՚
23. Սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դերը անձի և աշխատանքի կենսագործունեության մեջ
24. Ուսուցման սկզբունքները
25. Խառնվածքի ընդհանուր բնութագիրը
26. Անձի զարգացումը
27. Աշխատանքային բովանդակությունը և բնույթի ազդեցությունը աշխատանքային ակտիվության վրա
28. Աշխատանքային խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը
29. Ճանաչողության փիլիսոփայական մոտեցման առանձնահատկությունները
30. Դիվանագետի անձնական հատկությունների նշանակությունը դիվանագիտական ծառայության մեջ
31. Երեխաների սոցիալական խնամքի հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները
32. Էթիկետը որպես դաստիարակության կարևորագույն գործ
33. Հոգեբանությունը որպես գիտություն
34. Անձի հոգեվերլուծության տեսության սկզբունքները
35. Կոնֆլիկտները կազմակերպության ռազմավարության և օպերատիվության ընթացքում
36. Կիրառական սոցիոլոգիական առաջացման պատմությունը
37. Խոսքի լսողական ընկալման զարգացումը
38. Կոլբերգի դպրոցը
39. Մաքս Վեբերը և իր ժամանակը
40. Մարդկային գործոնը կառավարման համակար•ում
41. Մասնագիտական կողմնորոշումը բարձր դասարանում
42. Պլատոնի բարոյագիտությունը
43. Շփումը որպես հոգեբանական միջոց
44. Շփման դերը մարդկանց հաղորդակցության ժամանակ
45. Սոկրատեսյան փիլիսոփայության գաղափարները եվ մեթոդները
46. Ղեկավարի դերերն ու գործառույթները կառավարման համակարգում
47. Ամուսնական հարաբերություններում ծագող պրոբլեմները` կապված մարդկային տիպերի հետ
48. Անձնային դերերը, դրանցից բխող խնդիրները
49. Կոնֆլիտների ընդհանուր բնութագիրը
50. Դավաճանությունը որպես կոնֆլիկտի հիմնավոր պատճառ
51. Արտաքին գործոնի ազդեցությունը
52. Ամուսինների սեփական հարաբերությունները և դրանցից բխող կոնֆլիկտները
53. Արտամուսնական կապեր
54. Հիշողության հոգեբանական տեսությունների վերլուծություն
55. Հիշողության փոխանցելիության հիմնահարցը
56. Հույզերի ընդհանուր բնութագիրը
57. Հույզերի տեսակները ,կառուցվածքը և առանձնահատկությունները
58. Հիմնական հույզերի դրսևորունմերը և ազգային -մշակութային տարբերությունները
59. Հույզերի ֆունկցիաները
60. Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաներ
61. Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների նևրոլոգիական ինտենսիվ վերական•նողական համակար•ը: Խոսքային խան•արումների կորեկցիոն աշխատանքների նոր հնարավորությունները
62. Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների խոսքը: Դիզարտրիա
63. Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների խոսքի զարգացումը
64. Խոսքի զարգացման աշխատանքների առանձնահատկությունները ուղեղային կաթվածի ժամանակ
65. Կոմունիկացիաների էությունը
66. Միջանձնային հաղորդակցություն
67. Կազմակերպական կոմունիկացիաներ
68. Ընդունակությունների ընդհանուր բնութագիր
69. Ընդունակությունների տեսակները և դանց չափող թեստերի տեսակները
70. Ընդունակությունների ձևավորումը
71. Ընդունակությունների զարգացման ընթացքը և պայմանները
72. Ընդունակությունների արագ զարգացումը
73. Հոգեվերլուծություն
74. Կապվածության հոգեբանական առանձնահատկությունները
75. Կապվածության պրոբլեմները զարգացման հոգեբանության մեջ
76. Սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դերը աշխատանքի կենսագործունեության մեջ
77. Սպորտը և հոգեբանությունը, սպորտային մամուլը որպես մարզաշխարհի հայելի
78. Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական հիմքերը
79. Կոլեկտիվի հոգեբանամանկավարժական հիմունքները եւ բնութագիրը
80. Դպրոցի կոլեկտիվի կառավարման հոգեբանամանկավարժական հիմունքները
81. Ես-ի սոցիալիզացիա
82. Ես սոցիալական աշխարհում
83. Անհատի սոցիալիզացման փուլերը
84. Հսկողություն. սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
85. Դեռաhասների հոգեբանության առանձնահատկությունները
86. Հասկացություն երևակայության մասին
87. Խաղը որպես գործունեության տեսակ
88. Խաղը որպես առաջատար գործունեություն նախադպրոցական տարիքում
89. Երևակայության դերը երեխայի խաղային գործունեության մեջ
90. Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
91. Դպրոցը և կրթական ծրագիրը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
92. Պատմության դասերին պրոբլեմային խնդիրների համակարգը
93. Պատմության ուսուցման ընթացքում աշակերտների և մանկավարժների միջև փոխհարաբերությունները
94. Խառը տիպի դասի բաղադրիչները
95. Դասի բաղադրիչները խառը տիպի դասերի կազմակերպման ժամանակ
96. Հասկացություն երևակայության մասին
97. Խաղը որպես գործունեության տեսակ
98. Խաղը որպես առաջատար գործունեություն նախադպրոցական տարիքում
99. Երևակայության դերը երեխայի խաղային գործունեության մեջ
100. Դիդակտիկայի գործընթացի օրինաչափությունները
101. Դիդակտիկայի սկզբունքները
102. Անհատի քաղաքական էությունը
103. Անհատի սոցիալական էությունը
104. ՙՄանկավարժական կոլեկտիվի կառավարման արդյունավետության միջոցներն ու ուղիները՚
105. Աշակերտական կոլեկտիվի կառավարման արդյունավետության ուղիներն ու միջոցները
106. Մամուլում քննարկվող հարցերը
107. Մեկնաբանությունը հայկական մամուլում
108. Տարեց և ծեր մարդկանց վախերն ու սթրեսորները
109. Անձի փոփոխությունը կամ հոգեկան ծերացում
110. Տարեց հասակի հոգեբանությունը
111. Երեխաների և դեռահասների սոցիալականացումը համակարգչային խաղերի միջոցով
112. Համակարգչային խաղերի յուրահատկությունը
113. Մարդու բնույթի հիմնախնդիրները
114. Մարդու էության երկակիությունը
115. Գրադարանային ծառայությունների ստանդարտացում
116. Գրադարանային ծառայությունների սերտիֆիկացում
117. Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
118. Դպրոցը և կրթական ծրագիրը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
119. Պատմության դասերին պրոբլեմային խնդիրների համակարգը
120. Պատմության ուսուցման ընթացքում աշակերտների և մանկավարժների միջև փոխհարաբերությունները
121. Անհատի քաղաքական էությունը
122. Անհատի սոցիալական էությունը
123. Դերային խաղի նշանակությունը մոտիվացիոն ոլորտի զարգացման համար
124. Կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր բնութագիրը
125. Մոր կողմից նորածին երեխայի սպանություն
126. Ուսուցման սկզբունքները
127. Աշխատանքային դաստիարակության ընդհանուր բնութագիրը
128. Աշխատանքային դաստիարակության պայմաններն ու ուղիները
129. Դպրոցի դերը երեխայի`որպես անհատի ձևավորման հարցում
130. Մարդկանց հետ շփման ազդեցությունը անձի ձևավորման վրա
131. Կրթութուն ,կրթության բովանդակությունը
132. Կրթության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
133. Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը
134. Կրթության տեսակները Հայաստանի Հանրապետությունում
135. Մանկավարժը որպես դաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպիչ
136. Մանկավարժի ընդունակությունների ձևավորումը
137. Ուսուցչի դերը երեխաների իմացությունների ձևավորման գործում
138. Ուսուցչի դերը երեխայի հոգեկան առանձնահատկությունների ձևավորման մեջ
139. Դասվարական տակտի կարևորությունը դասվարի աշխատանքում
140. Դասվարական տակտըª որպես դասվարի աշխատանքի արդյունավետության հիմնական նախապայման
141. Երեխաների և դեռահասների սոցիալականացումը համակարգչային խաղերի միջոցով
142. Համակարգչային խաղերի յուրահատկությունը
143. Դպրոցի կառավարում
144. Ներդպրոցական արդյունավետ կառավարում (մեթոդ, միջոց, ձև¤
145. Տնօրենի կառավարման ոճերը, անհատական առանձնահատկությունները, պրո‎ֆեսիո•րաման և պսիխո•րաման
146. Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանական նկարագիրը
147. Կրտսեր դպրոցականի ուշադրությունը:
148. Ուշադրության կազմակերպումը ուսուցման գործընթացում և նրա կառավարումը
149. Կրտսեր դպրոցականների և նոր դպրոց ընդունվող երեխաների ուշադրության գնահատման մեթոդիկան
150. Երկրաչափական նյութի ուսուցման նպատակները և խնդիրները
151. Երկրաչափական նյութի ուսուցման հիմնական մեթոդները
152. Օժանդակ դպրոցի երկրաչափական նյութի ուսուցման ծրագրային պահանջները
153. Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցի 5-րդ դասարանում
154. Հատուկ (օժ.) դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում խնդիրների դերը
155. ՙԽնդիր՚ հասկացությունը: Թվաբանական խնդիրների լուծման փուլերը
156. Պարզ խնդիրների դասակարգումը
157. Հատուկ (օժ.) դպրոցում պարզ թվաբանական խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
158. Թվաբանական գործողությունների իմաստը բացահայտող պարզ խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
159. ՙՏարբերական՚ և ՙբազմապատիկ՚ հարաբերության հասկացությունները բացահայտող պարզ խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
160. Թվաբանական գործողությունների բաղադրիչների և արդյունքների միջև եղած կապը բացահայտող պարզ խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
161. Երեխաների տարիքային-հոգեբանական առանձնահատկությունները
162. Մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների նյարդային համակարգի և հոգեբանական առանձնահատկությունները
163. Հոգեբանի աշխատանքը զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ
164. Փորձարարական հետազոտություն զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ հոգեբանի աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ
165. Տարիքային պարբերացման ընդհանուր բնութագիրը
166. Տարիքային պարբերացման հոգեբանական առանձնահատկությունները
167. 10-ի սահմաններում թվարկության հաջորդականության ուսուցումը տարրական դասարաններում
168. Մաթեմատիկական արտահայտություններ
169. Հավասարություններ, անհավասարություններ, հավասարումներ
170. Խնդիրների լուծումը հավասարումների միջոցով
171. Եռանկյունաչափության ուսուցումը տարրական դասարաններում
172. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը
173. Խոսելու տրամաբանությունը
174. Ինտուիցիայի հասկացությունը
175. Գիտական ճանաչողությունը` որպես ստեղծագործական գործընթաց
176. Ինտուիցիան` որպես գիտական մտածողության մաս
177. Ինտուիտիվ ընդունակությունների զարգացումը
178. Տրամաբանության և ինտուիցիայի փոխհարաբերությունները
179. Տրամաբանությունն ու ինտուիցիան Հին և Նոր ժամանակներում
180. Տրամաբանության և ինտուիցիայի փոխհարաբերությունները սուբյեկտիվ գործունեության մեջ
181. Տրամաբանության և ինտուիցիայի փոխհարաբերությունները հոգեբանական գործունեության մեջ