• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով;
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Իրավունք, քաղաքագիտություն

1. Ընտրական իրավունքի իրականացմանը ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքների կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը
2. Ընտրությունների կամ քվեարկության արդյունքների կեղծելը
3. Ազգերի իրավահավասարությունը և ինքնորոշումը որպես միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունք
4. Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտ
5. Հակամարտությունների կարգավորման եղանակները
6. Հայաստանի վարչակառուցվածքային դիրքը, սահմանները, աշխարհագրական դիրքը
7. Իրավունքի սոցիոլոգիայի ֆունկցիաները
8. Լոբբիզմը Արևմտյան Երկրներում
9. ՄԱԿ-ի Ծրագրերը և Մանդատների ներկայացումն ու իրագործումը
10. Մարդու բնույթները և մարդը որպես իրավական էակ
11. Միջազգային առևտրային իրավունք
12. Միջազգային գետերի իրավական ռեժիմը
13. Պետության հասկացությունը, հատկանիշները և ֆունկցիաները, պետության ծագման մասին եղած տեսությունները
14. Քաղաքական բողոք
15. Քաղպաշտպանություն (մարզական պլանը)
16. Սոցիալական պետություն
17. Ապացույցների տեսակները
18. Էլիտա եւ զանգվածներ,էլիտայի կարեւորությունը քաղաքական համակարգում
19. Էլիտայի հիմնական տեսությունների վերլուծությունները
20. էլիտաները եւ քաղաքական վարչակարգերը
21. Ու±մ համար է էլիտան եւ քաղաքական հարցի լուսաբանումը ժողովրդական վարչակարգի համար
22. Ռուսաստանի գեոպոլիտիկական կարգավիճակը
23. Հասարակություն
24. Իրավական սովորույթներ, դրանց դերն ու նշանակությունը
25. Ժառանգման իրավունք
26. Մանրածախ առուծախի պայմանագիր
27. Մարդուն առևանգելը, ազատություններից ապօրինի զրկելը
28. Միջազգային հանրային և մասնավոր իրավունքների հարաբերակցություն
29. Միջազգային պատասխանատվության իրականացման ձևերը
30. Քաղաքացիական դատավարության վարույթի տեսակները
31. Քաղաքական կանխատեսումները եւ դրանց կիրառումը տնտեսության մեջ
32. Սոցիալական պետություն
33. Վարչական արդարադատություն
34. Ճանապարհային ոստիկանության կազմակերպման իրավական հիմքերը
35. Ճանապարհայինն ոստիկանության կառուցվածքը, կառավարումը և ֆինանսավորումը
36. Քաղաքացական դատավարության վարույթի տեսակները
37. Քաղաքացիական վարույթի առանձնահատկությունները
38. Կալանքի` որպես խափանման միջոցի հասկացությունը և նշանակությունը
39. Կալանավորման հիմնավորվածության և օրինականության դատական ստուգումը
40. Իրավական սովորույթների, դրանց դերն ու նշանակությունը
41. Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բնույթը
42. Ընդհանուր սեփականության տեսակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները
43. Բաժնային սեփականության հասկացությունը
44. Բաժնային սեփականության իրավունքի իրականացումը
45. Համատեղ սեփականության հասկացությունը
46. Համատեղ սեփականության իրավունքի իրականացումը
47. Ամուսինների և գյուղացիական ագարակային տնտեսությունների համատեղ սեփականություն
48. Հանցագործության հասկացությունը
49. Հանցագործությունների կատարման եղանակները և տեսակները
50. Պետության դեմ ուղղված հանցագործություն
51. Կաշառք ստանալը որպես հանցավոր արարք
52. Կաշառք տալը և կաշառք ստանալըª որպես փոխկապակցված հանցագործություններ
53. Մարդու իրավունքների հասկացությունը և այդ ինստիտուտի ձևավորման հիմնական փուլերը
54. Մարդու իրավունքների և ազատությունների դասակարգման հիմքերը
55. Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները և դրանց արդի առանձնահատկությունները
56. Հայցային վարույթ
57. Հատուկ հայցային վարույթ
58. Հատուկ վարույթ
59. Դատական մարմինների կառուցվածքը
60. Դատական իշխանության գործունեության սկզբունքները
61. Ընդհանուր իրավասության և քաղաքացիական դատարանները
62. Վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները
63. Պարտավորության հասկացությունը
64. Պարտավորության տարրերը
65. Պարտավորության դասակարգումը
66. Պարտավորությունների առաջացումը /ծագումը/
67. Անձանց փոփոխությունը պարտավորությունների մեջ
68. Պարտավորությունների դադարումը
69. Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները
70. Վաճառողի և գնորդի իրավունքները և պարտականությունները: Պարտականությունները չկատարելու հետևանքները
71. Գնորդի սեփականության իրավունքի ծագման պահը: Վաճառված գույքի պատահական կորստի ռիսկը
72. Անձի իրավական կարգավիճակի հասկացությունը
73. Անձի իրավական վիճակի սկզբունքները
74. Անձի սահմանադրական իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների բովանդակությունը, դրանց դասակարգումը
75. Պետական կառավարման առանձնահատկությունները և Հինգերորդ հանրապետության ստեղծումը
76. Ֆրանսիայի նախագահի լիազորությունները
77. Նախարարների խորհուրդը և կառավարության լիազորությունները
78. Քաղաքական գաղափարախոսություն
79. Քաղաքական հոգեբանություն
80. Իշխանությունը արդյունավետությունը, իշխանության սկզբունքների համակարգային և հոգեբանական նկարագրումը
81. Մեղսունակությունը` որպես մեղքը բնութագրող հատկանիշ
82. Անմեղսունակության և սահմանափակ մեղսունակության հասկացությունը
83. Սահմանափակ մեղսունակ անձնաց նկատմամբ կիրառվող հարկադրական միջոցների տեսակները և կարգը
84. Դատական ակտը չկատարելը
85. Արգելանքի տակ գտնվող կամ բռնագրավման ենթակա գույքի նկատմամբ ապօրինի գործողոթյունները
86. Պարտապանի կողմից սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի և գույքային իրավունքների կազմի ու քանակի մասին հայտարարագիր ներկայացնելուց չարամտորեն խուսափելը
87. Անձնական երաշխավորի կողմից իր ստանձնած պարտավորությունները չարամտորեն չկատարելը
88. Փախուստն ազատազրկման վայրից կամ ձերբակալվածներին պահելու վայրից
89. Ազատազրկման ձևով պատիժը կատարելուց խուսափելը
90. Պետական կարգի սահմանադրական հիմքերը
91. Պետության բարձրագույն մարմինները
92. Կալանքի` որպես խափանման միջոցի հասկացությունը և նշանակությունը
93. Կալանավորման հիմնավորվածության և օրինականության դատական ստուգումը
94. Անձի իրավական կարգավիճակի հասկացությունը
95. Անձի իրավական վիճակի սկզբունքները
96. Անձի սահմանադրական իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների բովանդակությունը, դրանց դասակարգումը
97. ՀՀ Քրեակատարողական օրեսնգրքով սահմանված հանրային աշխատանքները
98. Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի քրեակատարողական օրեսնգրքով սահմանված հանրային աշխատանքները
99. Հասարակության քաղաքական համակարգը
100. Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում
101. Քաղաքական միֆ: Ծագումը, դինամիկան և գործունեության մեխանիզմները
102. Ոստիկանության կառավարումը. ոստիկանության կառավարման կազմակերպական-իրավական ձևերը
103. Ոստիկանության համակարգի մարմինների ու ծառայությունների լիազորությունները
104. Տեղական (մարզային և համայնքային) մարմինների փոխհարաբերությունները ոստիկանության տարածքային ծառայության հետ
105. Արևելքի քաղաքական միտքը
106. Հին Հունաստանի և Հռոմի քաղաքական գաղափարները
107. Միջնադարի և Վերածննդի դարաշրջանի քաղաքական գաղափարները
108. Նոր ժամանակների քաղաքական ուսմունքը
109. 19-20-րդ դարերի սահմանագծում քաղաքական գաղափարների զարգացումը
110. Ռուսական քաղաքական գաղափարի զարգացման հիմնական ուղղությունները
111. Ազգերի Լիգան և Մանդատային համակարգը
112. Մանդատների թվարկում. Կոսովոյում Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Առաքելության Իրագործումն ու Մանդատի ներկայացումը
113. Քաղաքագիտության հիմնական ոլորտները
114. Հին աշխարհի քաղաքական գաղափարները
115. Նոր Ժամանակների և Լուսավորչական դարաշրջանի քաղաքական գաղափարները
116. XIX – XX դդ. քաղաքական տեսությունները
117. Ռուսական քաղաքական գաղափարների հիմնական ուղղությունները
118. Քաղաքական հոգեբանություն
119. Իշխանությունը արդյունավետությունը, իշխանության սկզբունքների համակարգային և հոգեբանական նկարագրումը
120. Արդիականացման հասկացության բազմաչափությունը
121. Արժեքային կերպարանափոխումները հանրային քաղաքականության արդիականացման գործընթացում
122. Հանրային քաղաքականության արդիականացման ինստիտուցիոնալ հիմքերը
123. Քաղաքականության մշակույթը որպես հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
124. Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարումը որպես Հայաստանի Հանրապետության հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
125. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական միջոցները
126. Վարչատարածքային բաժանման էությունը, սկզբունքները և հիմնական մոդելները
127. ՀՀ վարչատարածքային բաժանման առանձնահատկությունները
128. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգը և դրա դերը հանրային կառավարման համակարգում
129. ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը և մարզերի համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները
130. Վարչատարածքային բաժանման կատարելագործումը որպես տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղի
131. Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման համակարգերը
132. Տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում
133. Հեղինակային իրավունքի խնդիրներն ու սկզբունքնեհո
134. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտները
135. Հեղինակային իրավունքի սուբյեկտները
136. Հարակից իրավունքնե
137. Մարդու իրավունքների հասկացությունը և այդ ինստիտուտի ձևավորման հիմնական փուլերը
138. Մարդու իրավունքների և ազատությունների դասակարգման հիմքերը
139. Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները և դրանց արդի առանձնահատկությունները
140. Մարդու իրավունքների պաշտպանության վարչական եղանակը
141. Մարդու իրավունքների պաշտպանության դատական ընթացակարգը և դրա արտացոլումը ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում
142. ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
143. ՀՀ արդարադատության նախարություն
144. ՀՀ գիտության և կրթության նախարություն
145. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարություն
146. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
147. ՀՀ առողջապահության նախարարություն
148. ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
149. Ազգերի իրավահավասարությունը և ինքնորոշումը: Միջազգային իրավական սկզբունքի ձևավորումը
150. Ազգերի իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքի փոխհարաբերությունը միջազգային իրավունքի մյուս սկզբունքների հետ
151. Ազգերի ինքորոշման իրավունքի իրացման խաղաղ միջոցները
152. Ազգերի ինքնորոշման իրացման ոչ խաղաղ միջոցները
153. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պատմաիրավական նախադրյալները
154. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջազգային իրավական միջոցները
155. Ազգերի իրավահավասարության և ինքնորոշման միջազգային իրավական սկզբունքի պայմանագրային և դրա բովանդակությունը
156. Պետության էությունը և զարգացման միտումները
157. Հասարակության քաղաքական համակարգը
158. Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում
159. Արդիականացման հասկացության բազմաչափությունը
160. Հանրային քաղաքականությունը ավտորիտարիզմից դեպի ժողովրդավարության անցման գործընթացում
161. Արժեքային կերպարանափոխումները հանրային քաղաքականության արդիականացման գործընթացում
162. Հանրային քաղաքականության արդիականացման ինստիտուցիոնալ հիմքերը
163. Քաղաքականության մշակույթը որպես հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
164. ՀՀ հանրային քաղաքականության արդիականացման հիմնախնդիրները
165. Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարումը որպես ՀՀ հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
166. Քաղաքական ընտրանին (էլիտան) որպես հանրային քաղաքականության արդիականացման կրող և արարող
167. Հակահիտլերյան կոալիցիայի ձևավորումը 1941թվակա (հուլիս-դեկտեմբեր)
168. Հակահիտլերյան կոալիցիայի երկրների համագործակցության ձևերը
169. Հակահիտլերյան կոալիցիայի ձևավորումը 1942-1943թթ
170. Երկրորդ աշխարհամարտի ուսուցման խնդիրները հանրակրթական դպրոցում
171. Մշակույթ և քաղաքականություն
172. Քաղաքական մշակույթ հասկացությունը, բովանդակությունը և տիպերը
173. Քաղաքական մշակույթի կառուցվածքն ու գործառույթները
174. Ազգային հոգեկերտվածքը և քաղաքական մշակույթը
175. Հայ ժողովրդի հոգեկերտվածքի որոշ առանձնահատկություններ
176. Հայոց քաղաքական մշակույթի ակունքները
177. Նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորումը Հայաստանում
178. Հայաստանի արդի քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները