• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Մանկավարժություն

1. Աշխատանքային դաստիարակության սկզբունքները
2. Աշխատանքային գործունեության տեսակները
3. Երեխայի հոգեկան զարգացման` Դ. Բ. Էլկոնինի հայեցակար•ը
4. Երեխաների տարիքային -հոգեբանական առանձնահատկությունները
5. Դեռահասների հոգեբանության առանձնահատկությունները
6. 7-8-րդ դասարանի երեխաների իրավական դաստիարակությունը
7. Կոնֆլիկտները կազմակերպության ռազմավարության և օպերատիվության ընթացքում
8. Մանկավարժների դատողությունները երեխաների փոխհարաբերությունների մասին և գիտափորձերի արդյունքները
9. Ուսուցման սկզբունքները
10. Խառնվածքի ընդհանուր բնութագիրը
11. Անձի զար•ացումը
12. Աշխատանքային բովանդակությունը և բնույթի ազդեցությունը աշխատանքային ակտիվության վրա
13. Աշխատանքային խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը
14. Երեխաների սոցիալական խնամքի հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները
15. Էթիկետը որպես դաստիարակության կարևորագույն գործ
16. Խոսքի լսողական ընկալման զարգացումը
17. Կոլբերգի դպրոցը
18. Շփումը որպես հոգեբանական միջոց
19. Շփման դերը մարդկանց հաղորդակցության ժամանակ
20. Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաներ Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների նևրոլոգիական
ինտենսիվ վերականգնողական համակարգը: Խոսքային խանգարումների կորեկցիոն
21. աշխատանքների նոր հնարավորությունները
22. Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների խոսքը: Դիզարտրիա
23. Մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների խոսքի զարգացումը
24. Խոսքի զարգացման աշխատանքների առանձնահատկությունները ուղեղային կաթվածի ժամանակ
25. Կոմունիկացիաների էությունը
26. Միջանձնային հաղորդակցություն
27. Կազմակերպական կոմունիկացիաներ
28. Ընդունակությունների ընդհանուր բնութագիր
29. Ընդունակությունների տեսակները և դանց չափող թեստերի տեսակները
30. Ընդունակությունների ձևավորումը
31. Ընդունակությունների զարգացման ընթացքը և պայմանները
32. Ընդունակությունների արագ զարգացումը
33. Դպրոցի կոլեկտիվի կառավարման հոգեբանամանկավարժական հիմունքները
34. Դեռաhասների հոգեբանության առանձնահատկությունները
35. Խաղը որպես գործունեության տեսակ
36. Խաղը որպես առաջատար գործունեություն նախադպրոցական տարիքում
37. Երևակայության դերը երեխայի խաղային գործունեության մեջ
38. Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
39. Դպրոցը և կրթական ծրագիրը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
40. Պատմության դասերին պրոբլեմային խնդիրների համակար•ը
41. Պատմության ուսուցման ընթացքում աշակերտների և մանկավարժների միջև փոխհարաբերությունները
42. Խառը տիպի դասի բաղադրիչները
43. Դասի բաղադրիչները խառը տիպի դասերի կազմակերպման ժամանակ
44. Հասկացություն երևակայության մասին
45. Խաղը որպես գործունեության տեսակ
46. Խաղը որպես առաջատար գործունեություն նախադպրոցական տարիքում
47. Երևակայության դերը երեխայի խաղային գործունեության մեջ
48. ՙՄանկավարժական կոլեկտիվի կառավարման արդյունավետության միջոցներն ու ուղիները՚
49. Աշակերտական կոլեկտիվի կառավարման արդյունավետության ուղիներն ու միջոցները
50. Երեխաների և դեռահասների սոցիալականացումը համակարգչային խաղերի միջոցով
51. Համակարգչային խաղերի յուրահատկությունը
52. Մարդու բնույթի հիմնախնդիրները
53. Մարդու էության երկակիությունը
54. Գրադարանային ծառայությունների ստանդարտացում
55. Գրադարանային ծառայությունների սերտիֆիկացում
56. Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
57. Դպրոցը և կրթական ծրագիրը Խորհրդային Հայաստանում 20-90-ական թվականներին
58. Պատմության ուսուցման ընթացքում աշակերտների և մանկավարժների միջև փոխհարաբերությունները
59. Աշխատանքային դաստիարակության ընդհանուր բնութագիրը
60. Աշխատանքային դաստիարակության պայմաններն ու ուղիները
61. Դպրոցի դերը երեխայի`որպես անհատի ձևավորման հարցում
62. Մարդկանց հետ շփման ազդեցությունը անձի ձևավորման վրա
63. Կրթութուն ,կրթության բովանդակությունը
64. Կրթության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
65. Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը
66. Կրթության տեսակները Հայաստանի Հանրապետությունում
67. Մանկավարժը որպես դաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպիչ
68. Մանկավարժի ընդունակությունների ձևավորումը
69. Ուսուցչի դերը երեխաների իմացությունների ձևավորման գործում
70. Ուսուցչի դերը երեխայի հոգեկան առանձնահատկությունների ձևավորման մեջ
71. Դասվարական տակտի կարևորությունը դասվարի աշխատանքում
72. Դասվարական տակտըª որպես դասվարի աշխատանքի արդյունավետության
73. հիմնական նախապայման
74. Երեխաների և դեռահասների սոցիալականացումը համակարգչային խաղերի միջոցով
75. Համակարգչային խաղերի յուրահատկությունը
76. Դպրոցի կառավարում
77. Ներդպրոցական արդյունավետ կառավարում (մեթոդ, միջոց, ձև¤
78. Տնօրենի կառավարման ոճերը, անհատական առանձնահատկությունները, պրո‎ֆեսիո•րաման և պսիխո•րաման
79. Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանական նկարագիրը
80. Կրտսեր դպրոցականի ուշադրությունը:
81. Ուշադրության կազմակերպումը ուսուցման գործընթացում և նրա կառավարումը
82. Կրտսեր դպրոցականների և նոր դպրոց ընդունվող երեխաների ուշադրության գնահատման մեթոդիկան
83. Երկրաչափական նյութի ուսուցման նպատակները և խնդիրները
84. Երկրաչափական նյութի ուսուցման հիմնական մեթոդները
85. Օժանդակ դպրոցի երկրաչափական նյութի ուսուցման ծրագրային պահանջները
86. Երկրաչափական նյութի ուսուցման մեթոդիկան օժանդակ դպրոցի 5-րդ դասարանում
87. Հատուկ (օժ.) դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում խնդիրների դերը
88. ՙԽնդիր՚ հասկացությունը: Թվաբանական խնդիրների լուծման փուլերը
89. Պարզ խնդիրների դասակարգումը
90. Հատուկ (օժ.) դպրոցում պարզ թվաբանական խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
91. Թվաբանական գործողությունների իմաստը բացահայտող պարզ խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
92. ՙՏարբերական՚ և ՙբազմապատիկ՚ հարաբերության հասկացությունները բացահայտող պարզ խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
93. Թվաբանական գործողությունների բաղադրիչների և արդյունքների միջև եղած կապը բացահայտող պարզ խնդիրների ներմուծման մեթոդիկան
94. Երեխաների տարիքային-հոգեբանական առանձնահատկությունները
95. Մտավոր զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների նյարդային համակարգի և հոգեբանական առանձնահատկությունները
96. Հոգեբանի աշխատանքը զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ
97. Փորձարարական հետազոտություն զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ հոգեբանի աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ
98. Հավասարություններ, անհավասարություններ, հավասարումներ
99. Խնդիրների լուծումը հավասարումների միջոցով
100. Եռանկյունաչափության ուսուցումը տարրական դասարաններում
101. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը
102. Խոսելու տրամաբանությունը
103. Տարիքային պարբերացման ընդհանուր բնութագիրը
104. Տարիքային պարբերացման հոգեբանական առանձնահատկությունները
105. 10-ի սահմաններում թվարկության հաջորդականության ուսուցումը տարրական դասարաններում
106. Մաթեմատիկական արտահայտություններ