• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am
Այս բաժնի բոլոր նյութերը վաճառվում են մատչելի գներով:
Տեղեկությունների համար զանգահարեք 099 42 04 06

Բանկային գործ, Տնտեսագիտություն, Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն, հաշվապահություն, մենեջմենթ, Ապրանքագիտություն, Վիճակագրություն, Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում, Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ),Աշխատանքի տնտեսագիտություն, Համաշխարհային տնտեսագիտություն, Ֆինանսներ և վարկ, Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում, զբոսաշրջություն և տուրիզմ:

1. Արդի պայմաններում ՀՀ առևտրային բակների միջև մրցակցության ձևավորումը
2. Առևտրային բանկերի էությունը, խնդիրներն ու գործառույթները
3. Արտասահմանյան բանկերի վարկաբանկային գործունեությունը և ներդրումային քաղաքականությունը
4. Բանկերի գործունեության վերլուծությունը
5. Եկամտահարկի էությունը
6. Համայնքային բյուջե
7. Հարկերի հասկացությունը և նշանակությունը
8. ՀՀ առևտրային բանկերի առանձնահատկությունները
9. ՀՀ Բանկային համակարգը
10. ՀՀ բանկային համակարգը և դրա դերը տնտեսության կայունացման գործում
11. ՀՀ վարկային համակարգը
12. ՀՀ-ում կիրառվող ակցիզահարկը
13. ՀՀ-ում կիրառվող եկամտահարկը
14. Բաց բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգը
15. Բաժնետիրական ընկերությունների լուծարելիությունը
16. Բազմակողմ առևտրատնտեսական կազմակերպություններ
17. Ձեռնարկատիրական գործունեության բովանդակությունը
18. Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը և դերը շուկայական էկոնոմիկայում
19. Ձեռնարկության վերակառուցման արդի խնդիրները Հայաստանում
20. Ձեռնարկության էներգետիկ տնտեսության
21. կազմակերպումը
22. Ձեռնարկատիրական գործունեության բովանդակությունը
23. ՀՀ ոչ առևտրային կազմակերպություններ
24. Փոքր, միջին ձեռնարկությունների զարգացման հեռանկարները
25. Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման, կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ի արդյունաբերության ճյուղերում
26. ՓՄՁ-երի զարգացման վերլուծությունը ՀՀ-ում
27. Ապրանքի ծագման երկրի որոշման կանոնները
28. Մաքսային մարմինների օպերատիվ-հետախուզական աշխատանքները
29. Մաքսային փորձաքննություն
30. Մաքսային ռեժիմներ
31. Մաքսային սակագներ
32. Մաքսանենգության բնութագիրը
33. Մաքսային հանցագործություններ
34. Մաքսային ձևակերպումներ
35. Մաքսային իրավունքը որպես իրավունքի առանձին ճյուղ
36. Մաքսային հսկողության էությունը, ձևերը և կազմակերպման հիմնական սկզբունքները ՀՀ-ում
37. Մաքսային փորձաքննության հասկացությունը, իրականացումը, կանոնների խախտումը և պատասխանատվությունը դրանց համար
38. Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները
39. Արտադրության կառավարումը
40. Կառավարման սկզբունքները և մեթոդները
41. Կազմակերպության հաղորդակցության ուղիների վերլուծությունը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ
42. Մենեջմենթի հասկացությունը
43. Ռազմավարությունը և մրցունակությունը
44. Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը և հեղինակությունը
45. Կառավարման կուլտուրայի էությունը
46. Կառավարման կուլտուրան որպես ազդեցության օբյեկտ
47. Կադրային քաղաքականություն
48. Կոլեկտիվի սոցիալական, հոգեբանա-մանկավարժական բնութագիրը
49. Կոլեկտիվի կառավարման արդյունավետության բարձրացման միջոցները բարձրագույն դպրոցում
50. Ղեկավար - ենթակա փոխհարաբերությունները
51. Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250
52. Գույքի հաշվառում
53. Հաշվապահական հաշվառման վարման սկզբունքները
54. Պաշարների կառավարման համակարգերը ծառայությունների ոլորտում
55. Կազմակերպության եկամուտներն ու ծախսերը
56. Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը
57. Հաշվապահական հաշվառման արդյունավետ ավտոմատացման տեխնոլո•իան
58. Պաշարների հաշվառումը շինարարական կազմակերպությունում
59. ՀԾ-Հաշվապաh համակարգի մասին
60. Ապրանքային քաղաքականությունը և իրացման ուղիների ընտրությունը
61. Ապրանքի որակի մրցունակությունը և մարքեթինգ
62. Բանկային մարքեթինգի էությունը և դերը բանկային համակար•ում
63. Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ (զբոսաշրջիկություն)
64. Ծառայության որակը և նրա բարելավումը
65. Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրություն
66. Մարքեթինգային հետազոտությունների առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում
67. Մարքեթինգային աղբյուրները և մեծածախ առևտուրը
68. Մարքեթինգային ռազմավարության առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության պայմաններում
69. Մարքեթինգի զարգացումը
70. Շուկա մտնելու ռազմավարության ընտրությունը
71. Սպասարկման կազմակերպությունների տեղաբաշխումը
72. Տուրիստական կազմակերպությունների գործունեությունը
73. Տուրիզմի զարգացման առանձնահատկությունները Իսպանիայում
74. Զանգվածային սպասարկման առանձնահատկությունները
75. Զբոսաշրջության զարգացումը
76. Մարքեթինգի համալիրի մշակումը ձեռնարկություններում
77. Անվանական և իրական վալյուտային փոխարժեքներ
78. Անվճարունակություն և սննկացման նախադրյալները
79. Ապրանքի վերահսկման խնդիրը արտադրական և ոչ արտադրական ձեռնարկությունում
80. Ապրանքների և ծառայությունների շուկան և IS կորը: Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունն ամբողջական եկամտի վրա
81. Առաջարկը և պահանջարկը,դրանց
82. գնահատումն ու կանխատեսումը
83. Առաջարկի էլաստիկությունը, երկարատև և կարճատև էլաստիկություն: Առաջարկի էլաստիկության չափումը
84. Առևտրի և սակագների գլխավոր պայմանագիր
85. Արժեքի բազմագործոնային տեսության վերլուծությունը
86. Արժեքի աշխատանքային տեսություն
87. Արժեղթերի շուկայի կառուցվածքը
88. Արժույթային վերահսկողության համակարգը
89. Տնտեսությունը և առողջապահությունը
90. Արտադրական ծախսեր, շահույթի էությունը եւ նրա մեկնաբանումները
91. Արտադրանքի տեսականու և կառուցվածքի վերլուծություն
92. Արտադրողականությունը ծառայությունների ոլորտում
93. Արտադրության մասշտաբների էֆեկտները
94. Արտաքին առևտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում
95. Արտաքին էֆեկտի տեսություն
96. Առուվաճառքի պայմանագիր
97. Աշխատանքային ռեուրսների ձևավորման առանձնահատկությունները
98. Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման վերլուծությունը
99. Աշխատանքի կոոպերացման էությունը և ձևերը
100. Աշխատանքի նորմաների հաշվարկն ու հիմնավորումը ըստ ընտրանքային խրոնոմետրաժի անցկացման աղբյուրների
101. Աշխատանքի նորմաների օգտագործումը արտադրական կազմակերպության տնտեսա•իտական աշխատանքում
102. Աշխատանքի նորմավորում
103. Աշխատատեղերի ատեստավորման առանձնահատկությունները
104. Աշխատավարձի էությունը, տեսակները
105. Աղքատության հաղթահարման քաղաքականությունը անցումային շրջանի երկրներում
106. Ազատ տնտեսական գոտիները որպես տարածաշրջանային ներուժի արդյունավետ օգտագործման գործոն
107. ԱՀՀ բովանդակությունը, կառուցվածքը
108. Ազգային հարստություն
109. Բանվորական կադրեր
110. Բնաչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները
111. Բնական մոնոպոլիաների գնային քաղաքականության վրա պետական ազդեցության ձևերն ու մեթոդները անցումային տնտեսությունում
112. Բնակչության եկամուտների վիճակագրություն
113. Բնակչության եկամուտների կառուցվածքը
114. Բրոքերային գործոնները արժեթղթերի շուկայում և ընկերությունները, որպես միջնորդ ծառայություններ մատուցող անձ
115. ՀՀ բյուջետային համակարգը և նրա կառուցվածքը
116. Բյուջետային իրավունք
117. Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները
118. Դոլարիզացիա: Առաջացման պատճառները և հետևանքները
119. Դրամաշրջանառության քաղաքականությունը և ֆինանսները
120. Դրամավարկային քաղաքականության լծակները և ուղղությունները
121. Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական կապերը
122. Ձեռնարկությունների սնանկացումը որպես տնտեսության առողջացման միջոց
123. Եկամուտների անհավասարությունը և աղքատության հիմնախնդիրները
124. Ֆինանսական դրության վերլուծության խնդիրները և մեթոդները
125. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
126. Ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը
127. Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինները
128. Ֆինանսների կառավարում
129. Ֆինանսների էությունը և հիմնական ֆունկցիաները
130. Գիտատեխնիկական առաջընթացը կապի ճյուղում
131. Գլոբալացման գործընթացը և Հայաստանը
132. Գների ձևավորումը մենաշնորհային շուկայում
133. Գների էությունը, ֆունկցիաները և պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը
134. Գների և արտադրության որոշումը շուկայական չորս մոդելներում
135. Գների մակարդակը
136. Համայնքի բյուջեի հասկացությունը և նշանակությունը
137. Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
138. ՀՀ արտաքին առևտուր
139. ՀՀ պետական բյուջեի էությունը և տնտեսական նշանակությունը
140. ՀՀ Տեղական բյուջեների եկամուտների և ծախսերի
141. դասակարգման առանձնահատկությունները
142. ՀՀ սոցիալական վիճակի ազդեցությունը տնտեսության վրա
143. ՀՆԱ-ի և ՀԱԵ-ի էությունը
144. ՀՆԱ-ն` որպես ԱՀՀ-ի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշ
145. Հոսքային արտադրության կազմակերպման բարելավման ուղիները
146. Ինֆլիացիայի բնորոշումը և առաջացման պատճառները
147. Ինվեստիցիաների արդյունավետության որոշման կարգը
148. Ինվեստիցիոն գործունեություն և ինվեստիցիոն քաղաքականություն
149. Ժամանակակից ՀՀ դրամական համակարգ
150. Կանոնադրական կապիտալի վերլուծությունը
151. Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ •ործոն
152. Կապիտալի պտույի էությունը, հիմնական և շրջանառու կապիտալ
153. Կապիտալի հասկացությունը և ձևերը
154. Կապիտալի շուկայի էությունը
155. Մարդկային կապիտալի առանձնահատկությունները
156. Մեծածախ առևտրային ձեռնարկություններ
157. Միջազգային առևտրի դերը, տնտեսական հիմքերը
158. Մոնոպոլիան և շուկայական միջավայրը
159. Մոնոպոլիստական մրցակցություն
160. Մրցակցության էությունը
161. Մրցակցության էությունը և դերը շուկայական էկոնոմիկայում
162. Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը
163. Ներդրումների էությունը և տեսակները
164. Ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը
165. Ներմուծման փոխարինման պետական կարգավորումը
166. Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը
167. Պահանջմունքների ընդհանուր բնութագիրը
168. Պահանջարկի և առաջարկի կառավարումը սպասարկման ոլորտում
169. ՀՀ բյուջետային համակարգը և նրա կառուցվածքը
170. Պետության դերը շուկայական տնտեսությունում
171. Պետության տնտեսական դերի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ
172. Փոխադրումների երթուղու մշակումը
173. Փողի ֆունկցիաները և դերը ժամանակակից պամաններում
174. Փողի քանակական տեսություն
175. Ռենտայի էությունը և տեսակները
176. Շահույթի պլանավորման եղանակները և նրա վրա ազդող գործոնները
177. Շուկայի տարատեսակները և դրանց առանձնահատկությունները
178. Շրջանառու կապիտալի էությունը և նրա լրացման աղբյուրները
179. Շուկա մտնելու ռազմավարության ընտրությունը
180. Շուկայի էությունը և գործունեության սկզբունքները
181. Շուկայի սեգմենտավորում և նպատակային սեգմենտի ընտրություն
182. Շուկայական մեխանիզմի դրական և բացասկական
183. կողմերը: Շուկայական տնտեսության կարգավորման համակարգը
184. Սնանկացման և անվճարունակության նախադրյալները ձեռնարկությունում
185. Տնտեսագիտության ֆունկցիաները
186. Տնտեսագիտության մեթոդաբանություն
187. Տնտեսագիտության տեսության առարկան
188. Տնտեսական աճի էությունը և գնահատման եղանակները
189. Տնտեսական աճի վերաբերյալ տեսությունները
190. Տնտեսական օրենքերը և տնտեսության պետական կարգավորումը
191. Տնտեսական ռիսկի էությունը
192. Տնտեսական վերլուծության և որոշումների ընդունման մեթոդիկան և ուղղությունը
193. Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր հարցերը
194. Տնտեսության պետական կարգավորում
195. Վալյուտավարկային հարաբերությունների արդի վիճակը
196. Վալյուտային փոխարժեքի հասկացությունը դրամական
197. համակարգի վրա
198. Վալյուտային փոխարժեքի ազդեցությունը վճարային հաշվեկշռի վրա
199. Վերազգային կորպորացիաների ծագումն ու զարգացումը
200. Տնտեսագիտության տեսության հիմունքները
201. Սեփականատիրական հարաբերություններ
202. Հասարակական արտադրության հիմքերը, գործոնները և արդյունքները
203. Գին և մրցակցություն
204. Աշխատանքի շուկան
205. Զբախվածության հիմնախնդիրները և գործազրկությունը
206. Գործազրկությունը և զբաղվացությունը անցումային
207. տնտեսությունում
208. Բաժնետիրական ընկերությունների հիմնադրումը և տեսակները
209. ԲԻԶՆԵՍ-ՊԼԱՆԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
210. ՀՀ արդյունաբերության վիճակագրություն
211. Պետության դրամավարկային քաղաքականությունը,
212. նրա ուղղություններն ու մեթոդները
213. Ձեռնարկությունների մասնավորեցման արտասահմանյան փորձը
214. Հակաինֆլյացիոն քաղաքականությունը և նրա հիմնական ուղղությունները
215. Համաշխարհային տնտեսության ենթակառուցվածքների դերը ՀՀ գործարար համագործակցության զարգացման գործում
216. ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքների էությունը
217. Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը
218. ՀՆԱ-ն որպես հիմնական մակրոցուցանիշ
219. Շահութահարկի բովանդակությունը և զարգացման փուլերը
220. Շուկայական տնտեսության ձևավորման ազդեցությունն աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքի և շարժունակության վրա
221. Շուկայի էությունը և գործունեության սկզբունքները
222. Ձեռնարկությունում տնտեսական ճգնաժամերի առաջացման պատճառները
223. Միջազ•ային վալյուտավարկային հարաբերություններ