• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՎԱՐԴԳԵՍ ՕՎՅԱՆ-ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՆՈՎԵԼՆԵՐ

  • Ներբեռնումներ: 19
  • Դիտումներ: 716
  • Հայ և արտասահմանյան Գրականություն
  • 02/Նոյեմբեր/2017

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

ì³ñ¹·»ë ì³½·»ÝÇ úíÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ£ ²í³ñï»É ¿ ï»ÕÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ£ 1988-Çó »Õ»É ¿ ÊêÐØ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù: ²ß˳ï»É ¿ ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý §ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ¦ ¥§²ñó³Ë¦« §ÈÔ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ¤ å³ßïáݳûñÃáõÙ« áñå»ë ÃÕóÏÇó« µ³ÅÝÇ í³ñÇã« ³å³ª ·É˳íáñ ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³É£ 1992-93 ÃÃ. ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »Õ»É ¿ ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ §Ê³ã»Ý¦ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ÇñÁ: 1994-96 Ãé ͳé³Û»É ¿ ÈÔÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏáõÙª áñå»ë ù³Õµ³ÅÝÇ ë峫 ³å³ª §Ø³ñïÇϦ ûñÃÇ å³ï³ë˳ݳïáõ ù³ñïáõÕ³ñ£ 1997-98 Ãé áñå»ë Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñ ³ß˳ï»É ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ å»ï³Ï³Ý åáÉÇ·ñ³ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝáõÙ, 1999-Çóª §10-ñ¹ ݳѳݷ¦, 2004-2006 ÃÃ.ª §¸»ÙᦠѳÝñ³ÛÇÝ Ã»ñÃáõÙª áñå»ë å³ï³ë˳ݳïáõ ËÙµ³·Çñ: 2009 Ãí³Ï³ÝÇó §Üáñ ¿ç¦ ³ÝÏ³Ë Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ÇñÝ ¿£îå³·ñíáõÙ ¿ 1984 Ãí³Ï³ÝÇó£ гñÛáõñ³íáñ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ áõ Ýáí»ÉÝ»ñÇ« ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³½Ù³ÃÇí Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿£ îå³·ñíáõÙ ¿ ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý ¨ Õ³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ã»ñûñáõÙ£ 1995 é ÉáõÛë ¿ ï»ë»É §Ø»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ í»ñçÇÝ Ýëï³ñ³ÝÇó¦ ·ÇñùÁ, 2005 Ã.ª §ÎÇë³ï å³ïÙí³ÍùÝ»ñë, ïÕ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ¦ ¨ §ÒÙ»é³ÛÇÝ ë»ñ»Ý³¹¦ ·ñù»ñÁ£ Üñ³ »ñÏáõ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñ óñ·Ù³Ýí»É »Ý ݳ¨ éáõë»ñ»Ý, ÇëÏ Ýáí»ÉÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ½»ï»Õí»É ¿ гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ·ñáÕÝ»ñÇ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ É³í³·áõÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §²åñ»Éáõ ųٳݳÏÁ¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç: ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐՋԻՆ ՆՍՏԱՐԱՆԻՑ ԽԵՂԿԱՏԱԿԸ ԹՅՈՒՐԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԴԱՐ ՕՐ ՁՅՈՒՆԵՐԻ ՄԻՋՈՎ ԲԱԺԱԿԱՃԱՌ ՆՇԱՆԱՎՈՐԸ ՊԱՏԱՀԱՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒՀԻՆ ԱՆՀԱՋՈՂԱԿԸ ՇՈԳ ՕՐ ԶԻՆՎՈՐԸ ԿԻՍԱՏ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՍ, ՏՂԱՆ ԵՎ ՈՒՐԻՇՆԵՐ ՏՂԱՆ ԵՎ ՈՍԿԵԶՕԾ ԱՐԿՂԻԿԸ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՍԵՐԵՆԱԴ ՀՈԲԵԼՅԱՆ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՆՈՎԵԼ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԻՆ ՊԱՏՄՎԱԾՔ ԱՄԵՆԱԹԱՆԿԸ ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐ ԵՍ ՄԻ ԸՆԿԵՐ ՈՒՆԵԻ... ԾԱՂՐԱԾՈՒՆ ՀԱՐՍԱՆԻՔ ԵՍ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ, ԿՅԱՆՔ ՀԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅԴ ՕՐԸ... ԿԱՆԳԱՌՈՒՄ

Մեկնաբանություններ նյութին: 0

avatar