• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՀՀ տնտեսության զարգացման հեռանկարները

  • Ներբեռնումներ: 542
  • Դիտումներ: 2537
  • Ազգային տնտեսագիտություն
  • 08/Հոկտեմբեր/2009

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ

 

1.Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 

2. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ 

3. ²ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ 

4. ì³é»ÉÇù³¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ñ³Ù³ÉÇñ 

5. Ø»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý  ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ 

6. øÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝÁ 

7. Ø»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ 

8. ȏ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ 

9. ²ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ 

10. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ: ÀݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ 

11. ´áõë³µáõÍáõÃÛáõÝ 

12. ²Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝ 

13. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙûñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ: êÝÝ¹Ç ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ 

14. îñ³Ýëåáñï 

15. îñ³ÝëåáñïÇ ·É˳íáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ 

16. îÝï»ëáõÃÛ³Ý áã ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áÉáñïÁ 

17. º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 

18. ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ 

 


Մեկնաբանություններ նյութին: 0

avatar