• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Զբոսաշրջության պատմություն

  • Ներբեռնումներ: 124
  • Դիտումներ: 941
  • Տնտեսագիտություն / Այլ
  • 22/Սեպտեմբեր/2017

ՀԱՎԱՆԻՐ ԿԻՍՎԻՐ ՏԱՐԱԾԻՐ 

Զբոսաշրջությունը մարդկային գործունեության այն տեսակներից է, որի պատմությունը սկսվում է շատ ավելի վաղ, քան ձևավորվել է քացաքակիրթ հասարակությունը: Յուրաքանչյուր պատմական դա¬րաշրջա¬նում կան մարդկային •ործունեության այնպիսի տարրեր, որոնք այսպես թե այնպես վերագրվում են զբոսաշրջությանը:
Զբոսաշրջությունը բավականին մեծ դեր է խաղացել ինչպես տա¬րա¬ծաշրջա¬նային, այնպես էլ համաշխարհային մասշտաբով քա¬ղա¬քակրթու¬թյունների զար•ացման ու կայացման •ործում: Մարդը իր կա¬յաց¬ման ողջ ընթացքում անընդհատ ճանապարհորդել է: Ցեղախմբերը իրենց բնակության վայրերը փոխում էին համեմատաբար ավելի բա¬րենպաստ վայրեր •տնելու ակնկալիքով. սննդի հայթհայթման, կլի¬մա¬յա¬կան փոփոխությունների և այլ պատճառներով:
Անցան հազարամյակներ, և ճանապարհներով աստիճանաբար ավելի հաճախ սկսեցին անցնել քարավաններ, զորախմբեր, ուխ¬տա¬վոր¬ներ, գիտելիքի ձեռք բերման համար ճանապարհ ընկածներ և այլոք: Մարդ¬կային քա¬ղա¬քակրթու¬թյան անցած ուղուն զուգահեռ, զարգանում էին նաև ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ համարվող են¬թա¬կա¬ռուց¬վածքներ, տեղափոխման միջոցներ, հանգրվան¬ներ և սպասարկման բազմաթիվ միջոցներ: Այսպիսովª եթե թերթենք անհիշելի ժամանակներից մինչև հիմա ճանապարհորդությունների պատմությունը կտեսնենք զբոսաշրջության երևույթի ի հայտ •ալու նախադրյալները և զար¬•աց¬ման, ինչու չէ նաև կայացման ողջ ընթացքը: Սակայն մասնա•իտական •րա¬կա¬նության մեջ հանդիպում ենք որոշ կարծիքների, որոնք պնդում են, որ զբո¬սաշրջու¬թյունը համարվում է 19-րդ դարի կեսերից սկսվող երևույթ (որովհետև այդ ընթացքում տրանսպորտային միջոցները աննախադեպ զար•ացան և լայնորեն սկսեցին օ•տա•ործվել զբոսաշրջության մեջ), մյուսները հավաստիացնում են, որ այն ձևավորվել է 18-րդ դարում (քանի որ Ան•լիայում այդ ժամանակ սկսեցին մասնա•իտորեն զբաղվել զբո¬սաշրջային •ործունեությամբ), կան նաև կարծիքներ, որոնք վստահորեն պնդում են, որ զբոսաշրջության մասին կարելի է խոսել անտիկ դա¬րաշրջանից:
ՙԶբոսաշրջության պատմություն՚ ուսումնասիրողների առջև կան•¬նած է մի դժվարին խնդիր, այն էª պետք է հիմնվել պատմական փաս¬տե¬րի վրա, հետևել զար•ացման տրամաբանությանը, հասկանալ ճա¬նա¬պար¬հորդությունների պատ¬մու¬թյան մեջ ճանապարհորդող մարդու թողած  սոցիալ-մշակութային արժեքները և այս ամենը պետք է համադրել ու երևույթները դիտել, ուսումնասիրել բավականին մեծ սոցիալ-մշա¬կու¬թա¬յին կոնտեքստում:
 


Մեկնաբանություններ նյութին: 0

avatar