• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ: <<Coca - Cola >> ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ Դիպլոմային աշխատանք 58 էջ

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
1.1 Արտադրանքի արտադրության աշխատատարության հասկացությունը և դրա չափման եղանակները
1.2 Արտադրանքի արտադրության աշխատատարության կապը տեխնիկական առաջադիմության հետ
1.3 Արտադրանքի արտադրության աշխատատարության վերլուծության խնդիրները և  տեղեկատվական աղբյուրները
ԳԼՈՒԽ 2. <<Coca - Cola >>   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
2.1 Աշխատատարության վերլուծությունը  ըստ դինամիկայի  միջակայքերի
2.2 Աշխատատարության •ործոնային վերլուծությունը 
2.3 Աշխատանքի արտադրողականության ազդեցության վերլուծությունը աշխատատարության վրա
2.4 Առանձին արտադրատեսակների աշխատատարության իջեցման պահուստների վերլուծությունը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
Օ•տա•ործված •րականության ցանկ 
1. Օ•տա•ործված •րականության ցանկ
1. ՀՀ օրենքի« ՙՀաշվապահական հաշվառման՚, Երևան, 2004 թ.,
2. ՙԱուդիտ և ներքին վերահսկողություն՚ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002թ,
3. Անդրեասյան Ա.« ՙՏնտեսական •ործունեության վերլուծություն՚, Երևան, 2003թ.,
4. Գրի•որյան, Հովհաննիսյան« ՙԱշխատանքի տնտեսա•իտություն՚, Երևան, 2004թ.,
5. Գրի•որյան, Սամվելյան ՙԱշխատանքի արտադրողականության հասկացությունը և չափման մեթոդները՚(դասախոսություններ), Երևան, 2006թ.
6. Հ. Ս. Գրի•որյան, Ն. Ա. Սամվելյան ՙԱշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն՚, Երևան, 2005թ.,
7. Գրի•որյան Լիանա ՙՏնտեսական •ործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում՚, Երևան, 2002թ.,
8. Էվինյան Շ. ՙՁեռնարկության էկոնոմիկա՚, Երևան, 2007թ.,
9. Թաթուլ Մովսիսյան ՙՓաստաթղթավորում Հաշվապահական Հաշվառման վարման ձևեր՚,
10. Թաթուլ Մովսիսյան ՙՀաշվապահական Հաշվառման Համակար•ը Հայաստանում-1՚, Երևան, 2004 թ.,
11. Ճուղուրյան Ա. ՙ Հաշվապահություն և վերլուծություն՚, Երևան, 2003թ.,
12. Ճուղուրյան Ա. Գ. ՙՀաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում՚ ուս. Ձեռնարկ, մասն. Խմբա•իր` պրոֆ. Ա. Սարսյան, Երևան, 2005թ.
13. Մովսիսյան Թ. ՙՀաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ՚, Երևան, 2008
14. Պողոսյան ՙԱշխատանքի տնտեսա•իտությունվ՚, Երևան, 2004 թ.,
15. Սար•սյան Ա. Զ., Առաքելյան Կ. Ա.ՙՏնտեսական •ործունեության 
16. վերլուծություն՚. Երևան, 2005թ.,
17. Սար•սյան Ալ. , Ա. Մարջանյան ՙՈչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը՚, Երևան, Տնտեսա•ետ 2003
18. Սար•սյան Ա., Առաքելյան Կ. ՙՏնտեսական •ործունեության վերլուծություն՚, Երևան, 2005թ.,
19. Սար•սյան Ա. Զ., Համբարձումյան Ռ.Պ. ՙՀաշվապահական հաշվառում՚, Երևան, 2008թ.,
20. Վարդանյան Վազ•են ՙՖինանսաների ընդհանուր տեսություն, ֆինանսներ, ձեռնարկությունների տնտեսա•իտություն՚ Երևան, 2005թ.,
21. ,Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы.-М.: Финансы и статистика, 1997
22. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник/Л.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов, О.Ф Мигун и др.; Под общ. Ред. В. И. Стражева. 2-е Мн.: Выш. Шк., 1996
23. Бондар И.К. Производительность труда: вопросы теории и практики: наук. Думка, 1991
24. Горемыкин В. А. И др. планирование на предприятии: Учебник / В. А. Горемыкин, Э.Р. Бугулов, А. Ю. Богомолов. М.: Банки и биржи, 1998
25. Гурянов С.Х., Поляков И. А., Пемизов К.С. Справочник экономиста по труду: Методика расчетов по экономике труда на промышленных предприятиях.- М: 1988
26. Ермолов Л.Л. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Мн.:БГЭУ, 2001,
27. Жиделева В.В., Каптей Ю. Н. Экономика предприятия: Учебное пособие; 2-изд., перераб. И доп. М. : ИНФРА-М 2000
28. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник Пособие. В 2ч Ч. 2. Тактическое планирование / Под общей ред. А. И. Илина. Мн.: ООО «Новое знаниеե, 2000
29. В. Кардашевски, А. Бондаренко: Повышение производительности: Ворст И., Ревентлау П. Экономика фирмы.-М.:Вышая школа, 1994
30. Куксов А. Планирование деятельности предприятия.// Экономист. 1996,
31. Экономика труда Под ред. А. Ф. Зубкова. М., 2002.
32. Любушин Н. П., Лещев В. Б., «Анализ финансого-экономичецкой деятельностияե. Москва.Юнити. 2000. 
33. В. Фильев: Управление ростом произвадительности труда/ Экономист 1997 

18
ԴԵկտեմբեր
0
2732

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում մեկ այլ աշխատանքով:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416


Փոխանակել այս աշխատանքը

Թողել մեկնաբանություն: 0

avatar