• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Պատանիների հոգեկանի զարգացման պայմանները և ՙհոգեկան առողջություն՚ հասկացությունը: դիպլոմային աշխատանք 50 էջ

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚ²Ü

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ

1. Ð᷻ϳÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ §Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛáõݦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ

 ä³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇùáõÙ Ñ᷻ϳÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ß³ñÅÇã   áõÅ»ñÁ

§Ðá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃ۳ݦ ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ .

 

 2. ä³ï³ÝÇÝ»ñÇ Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ

 Ðáõ½³Ï³Ý ɳñí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ﳷݳå³ÛÝáõÃÛáõÝ

Þ÷áõÙ

 ÆÝùݳ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ó¨³íáñáõÙÁ

 ÆÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ, ÇÝùݳ¹³ëïdzñ³ÏáõÙ, ÇÝùݳ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ

º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ 
18
ԴԵկտեմբեր
0
1633

Աշխատանքը վաճառվում  է կամ փոխանակվում մեկ այլ աշխատանքով:
Ցանկության դեպքում կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով. պարզապես զանգահարեք՝

բջջ.      093 787 833
            099 420 416


Փոխանակել այս աշխատանքը

Թողել մեկնաբանություն: 0

avatar