• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը և օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
62
Չափս:
193.4Kb

Բովանդակություն

Ներածություն........................................................................................................................3

Գլուխ 1.Սեփական կապիտալի էությունը...........................................................................6

1.1 Սեփական կապիտալի տնտեսագիտականէությունը և բովանդակությունը...................................................................................................................6

1.2 Սեփական կապիտալի կազմը և կառուցվածքը................................................................10

1.3 Սեփական կապիտալի վերլուծության նշանակությունը............................................20

1.4Սեփական կապիտալի վերլուծության խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները........................................................................................................................27

Գլուխ 2. Կանոնադրական կապիտալի վերլուծություն.....................................................34

2.1 Սեփական կապիտալի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը................................34

2.2Կանոնադրական կապիտալի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը....................46

2.3 Կանոնադրական կապիտալի օգտագործման արդյունավետության վերլուծություն.....................................................................................................................49

Եզրակացություններ և առաջարկություններ.....................................................................60

Գրականություն...................................................................................................................62

 

 

Գրականություն

1.    ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚ ՀՀ օրենք

2.    ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենք

3.    ՙՀաշվապահական հաշվառման մասին՚ ՀՀ օրենք

4.    Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ 1, 18, 33

5.    ՙՔաղաքացիական օրենսգիրք՚

6.    ԱռաքելյանԿ., Սարգսյան Ա,ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Երևան, 2005թ.,

Ասատրյան Բ.  ՙԲանկային գործ՚, Երևան 2004թ.
8.    Բաբայան Վ. ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Երևան, 2003թ.

9.    Բադանյան Լ., Աբգարյան Կ., Սալնազարյան Ա. և ուրիշներ, ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ՚ Երևան, 2007թ.

10. Թառումյան Գ. ՙԲանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքները՚, Երևան, 2003 թ.

11. ՙՀաշվապահական հաշվառում՚ Երևան, 2009թ

12. Սալնազարյան Ա. Բ.ՙԱրժեթղթերի շուկա՚, Երևան, 2009 թ.

13. Կիրակոսյան Գ. Ե., Խլղաթյան Ի. Ե. և ուրիշներ,ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ 2009թ.,Երևան,

Акчурина С.Р. -Учет уставного капитала // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2001.
Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. “Банковские системы зарубежных стран” Москва 2004.
16. Гиляровская Л.Т. ՙЭкономически анализ՚,M,, 2004

ГиляровскаяЛ.Т., ПаневинаС.Н. “Комплексныйанализфинансово-экономических
результатовдеятельностибанкаиегофилиалов”, Москва 2003.

18. Губачова О. М., ՙУчет в зарубежных странах՚

19. ЕфимовойО.В. ՙФинансовыйанализ՚, Москва, 2004г.

20.  Ефимовой О.В., МельникМ.В.,ՙАнализ финансовой отчетности՚, Москва 2006г

21. Ковалева В.В., ՙФинансы՚, Москва, 2007г.

22.  ЛаврушинаО.И., ՙБанковскоедело՚,Москва 2004г.

23.  Савицкая Г. В. “Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК”, Минск, 2006г.

24.  ШиринскаяЕ.Б.  “Операциикоммерческихбанковзарубежныйопыт” М. 2000

25.  www.Anelik.am

26.  www.banks.am

27.  www.cba.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar