• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Բյուջետային համակարգ

Ամբողջ հայտարարություները: 16
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 1500.00
Համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (ՏԻՄ-երին) Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված լիազորությունների իրականացման համար ՏԻՄ-երը պետք է կատարեն մի շարք գործառույթներ, որոնցից կարևորագույններց մեկը համայնքի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կ...
Նկար 1
Դրամ 1200.00
Содержание 1. Вступление_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2. Деньги _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 3. Дефицит _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 7 4. Инфляция _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բյուջեի դեֆիցիտ և պետական պարտք Պլան Ներածություն Գլուխ 1. Պետական բյուջեի էությունը և նշանակությունը 1.1 Պետական բյուջեն որպես պետության ֆինանսական և հարկային քաղաքականության անկյունաքար 1.2 ՀՀ Բյուջետային համակար•ը Գլուխ 2. Պետական բյուջեի եկամո...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բյուջեի դեֆիցիտը և պետական պարտքը Պլան Ներածություն Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք, բյուջեի դեֆիցիտ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԸ, ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԸ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտես...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Նախաբան Բյուջեն ֆինանսական իրավունքի կենտրոնական ինստիտուտն է: Պետական և տեղական բյուջեների միջոցով ստեղծվում են պետության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների դրամական ֆոնդերը« որոնք հանդիսանում են այդ մարմինների գործառույթների իրականացման ֆինան...
Նկար 1
Դրամ 6000.00
Բովանդակություն Գլուխ 1 Ծրագրային բյուջետավորման դերը բյուջետային գործնթացում: 1.1 ծրագրային բուջետավորման էությունը և անհրաժեշտությունը, 1.2 ծրագրային բուջետավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը, Գլուխ 2 ծրագրային բուջետավորման կազմակերպումը: 2.1 ծրագրային...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Համայնքի բյուջեն որպես տեղական ֆինանսական համակարգի առաջատար օղակ Պլան Ներածություն Համայնքի բյուջեն որպես ֆինանսական համակարգի առաջատար օղակ 2. ՀՀ ՏԻՄ-երը և տեղական բյուջեների դերը նրանց գործառույթների իրականացման գործում Եզրակացություն Օգտագործված գր...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը որպես պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Витин А., Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций, Вопросы Экономики, 1994 Е.В.Ленски...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան ՀՀ ֆինանսական շուկայի և դրամաշրջանառության պետական կարգավորումը Ներածություն ՀՀ ֆինանսական շուկայի հիմնական բնութագրիչները Դրամաշրջանառության պետական կարգավորումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ «Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն....
Նկար 1
Դրամ 3000.00
Ֆինանսական շուկան ինստիտուցիոնալ մասնակցությամբ կազմավորված կառուցվածք է` ստեղծված ֆինանսական ակտիվների ձևավորման ու փոխանակման համար: Ֆինանսական շուկան կողմնորոշված է կապիտալի մոբիլացմանը, վարկերի տրամադրմանը, դրամական փոխանակման •ործառնությունների իր...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պարտադիր վճարների դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում Ներածություն Գլուխ 1. Պարտադիր վճարների տեսակները և առանձնահատկությունները 1.1 Պարտադիր վճարների առանձնահատկությունները 1.2 Պարտադիր սոցալական ապահովության վճարներ 1.3 Բանա...