• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տեսական տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 59
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ազգային հարստությունը որպես ազգային հաշիվների համակարգի կարևորագույն կատեգորիա Ներածություն Ազգային հարստության դասակարգումը, հիմնական տեսակները և գնահատումները. Հիմնական կապիտալ (ոչ ընթացիկ ակտիվներ) վիճակագրական ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը: ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը ձեռնարկություններում Պլան Ներածություն Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը. Աշխատավարձի տարիֆային համակարգը. Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ս. Պողոսյան , Աշխատանքի տնտեսագիտություն , Երևան 2000 2...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատատեղերի սպասարկման կազմակերպումը գործառույթները և տարատեսակները Բովանդակություն Ներածություն • Աշխատատեղերի հասկացությունը և դասակարգումը, դրանց կազմակերպման խնդիրները • Աշխատատեղերի սպասարկումը • Աշխատանքի պայմանների էությունը և բն...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Առևտրային բանկերի գործունեությունը և ֆունկցիաները Պլան Ներածություն 1. Առևտրային բանկերի նկարագիրը և դերը տնտեսական համակարգում 2. Առևտրային բանկերի խնդիրներն ու գործառույթները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ, ՙՏնտեսագ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Առևտրային կապուղիների էությունը, գործառույթները և խնդիրները: Առևտրային կապուղիների մակարդակները լայն սպառման և արդյունաբերական նշանակման շուկաներում Պլան Ներածություն Առևտրային կապուղիների էությունը, գործառույթները և խնդիրները Առևտրային կապուղիների մակ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ավելացված Արժեքի Հարկ Ներածություն Օգտագործված գրականություն 1. Հայաստանի Հանրապետության Օրենքը ԱԱՀ-ի մասին, 2001թ. 2. ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր N6 3. Պարզեցված ուղեցույց N2ª ՚ՀՀ հարկային օրենսդրության և պարտադիր սոցիալական ապահովա...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Արժեթղթերի շուկա Օգտագործված գրականության ցանկ • www.nasdaq-omx.am • Թողարկողներ, բաժնետերեր և ներդրողներ, տ.•.,թ. դոցենտ Է. Սանդոյան, Երևան 2002
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Արտադրական անկում, կառուցվածքային ճգնաժամեր Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Արշակյան Ա. Հ. Արտադրության գործոնների օգտագործման կազմակերպումը և պլանավորումը շուկայական էկոնոմիկայում, Երևան 1997թ. Գևորգյան Մ., Տնտեսագիտությ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Արտադրանքի աշխատատարությունը եվ դրա կատարելագործումը Ներածություն Արտադրանքի աշխատատարության տեսակները և դրանց հաշվարկման կարգը Արտադրանքի աշխատատարության վրա ազդող գործոնները,դրանց դասակարգումը և հաշվարկման բարելավման ուղիները Եզրակացություն Օգտագործվ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Արտաքին առևտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում Բովանդակություն Ներածություն - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 1. Միջազգային /արտաքին/ առևտրի հիմնադրույթները - - - - - - -7 2. ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականո...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Բնական ռեսուրսները և դրանց դերը տնտեսության մեջ Արտադրության գործոնները և դրանց դասակարգման տարբեր մոտեցումները Հողը որպես արտադրության գործոն և հողային ռեսուրսների շուկան Տնտեսական արդյունավետությունը և դրա նշանակությունը Եզրակացությ...