• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական հիմնախնդիրները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
60
Չափս:
290.0Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ……………………………………………………………………………..3
Գլուխ 1. Պետության և ՓՄՁ գործընկերության ձևավորման առանձնահատկությունները.6
       1.1. Պետության և ՓՄՁ գործընկերության ձևավորման տեսական դրույթներ…………6
        1.2. ՓՄՁ դերը տնտեսության մեջ………………………………………………..…….12
Գլուխ 2. Պետության և ՓՄՁ գործընկերության ձևավորման արդի վիճակի     խնդիրներ…18
                  2.1. Պետության և ՓՄՁ •ործընկերության ձևավորման միջազ•ային փորձը…18
                  2.2. Պետության և ՓՄՁ •ործընկերության զար•ացման հիմնական ուղղությունները………………………………………………………………………………....19
Գլուխ 3.   Հայաստանում ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության կատարելա•ործման ուղղությունները………………………………………………………...35
      3.1 ՓՄՁ զարգացման հիմնական ուղղությունները և առաջնահերթ խնդիրները...35
      3.2 ՓՄՁ զարգացման պետական  քաղաքականության իրականացման ապահովումը……………………………………………………………………………………42
Եզրակացություն………………………………………………………………………………..53
Օգտագործված գարականության ցանկ……………………………………………………..58
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ


ՀՀ օրենքներ, նորմատիվային այլ ակտեր, փաստաթղթեր  և պաշտոնական հրապարակումներ
1.    ՀՀ օրենքը ՙՓոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚, 05.12.2000թ.
2.    Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2006թ. ծրա•իրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 2-ի N 1736-Ն որոշում՚
3.    Հայաստանում ՓՄՁ զար•ացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ, ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն, Երևան, 2000

Մասնագիտական գրքեր, նյութեր և հոդվածներ
4.    Հ. Հովհաննիսյան, Թ. Թորոսյան, Ա.Սարգսյան, Ա. Գաբրիելյան, Գ. Հայրապետյան - Ուղեցույց առաջին կուրսեցիների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 2003: Գլոբալ առևտրի ֆինանսավորում: ԵՊՀ, 2006թ
5.    Հովհաննիսյան Հ.Վ. - Տնտեսական զարգացման հիմնական գործոնները | «Բանբերե Հայաստանի ազգային ակադեմիա: Երևան – 2010
6.    Հ. Հովհաննիսյան, Գ. Թորոսյան - Ազատ առևտրի աջակցություն | Առևտրի կարիքների գնահատում: ՄԱԿ Զարգացման գրասենյակ – Հայաստան
7.    Բոյաջյան, Ռուզաննա Միքայելի; ՀՀ նորամուծական զարգացման սոցիալական ուղղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՊՏՀ; ՀՀ ԿԳՆ.  Երևան, 2013
8.    Քալանթարյան Պ., Պետրոսյան Ա., Փոքր և խոշոր ձեռնարկությունների միջև •ործընկերային կապերի ձևավորման ու զար•ացման շուրջ, Բանբեր, ՀՊՏՀ, Երևան, 2006, N 2
9.    Բոյաջյան Կ. Հայաստանում ՓՄՁ զար•ացման հիմնախնդիրները զար•ացման տարբեր փուլերում, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան, #10-11 օ•ոստոս-սեպտեմբեր, 2003, էջ 20
10.    Մար•արյան Հ., Մասնավոր ձեռնարկատիրական •ործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան, #14-5, մարտ-ապրիլ, 2005, էջ 51
11.    Բաբայան Է.Ա., Կարապետյան Ի.Վ. ‘’Փոքր բիզնես’’, 2003թ.
12.    Հարությունյան Ն. «Կառավարման հմտության զար•ացումը որպես ՀՀ ՓՄՁ-ների արդյունավետության բարձրացման •ործոնե, Ատենախոսություն, Երևան, 2005
13.    Գևոր•յան Ա. Փոքր •ործարարության զար•ացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Երևանի Պետական Համալսարանի 80-ամյակին նվիրված Շիրակի մարզի •իտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2000, էջ 195
14.    Laxmi Narasaiah M. “Development of small scale industries” (Discovery publishing house. New Delhi) 1999
15.    OECD, "SME and Entrepreneurship outlook 2005", 2005, p 120-122
16.    OECD Small and Medium Enterprise Outlook - 2002 Edition, OECD Publishing, 2002, 252p.
17.    Лескова Т.М. "Об основных положениях концепции развития малого предпринимательства в депрессивных регионах" Москва 2002г., стр 14
18.    Шумпетер И. “Теория экономического развития”, М. “Прогресс”, 1982г.
19.     «Бизнес-журналե,Антон Белых,опубликовано 08мая 2007года.
20.    Блинов А. “Условия  регулирования малого бизнесаե / Экономист, N 2, 1999
21.    Ноздрачев М., Павлодский Е. «Применение законадательства о малом предпринимательствеե, М-Мекатеп-инфра, 1995
22.    Колесникова Л. А. “ Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление развитием ”, Москва 2000, стр. 63

Համացանց
23.    www.parliament.am
24.    www.google.am
25.    www.banks.am

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar