• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Կազմակերպության աուդիտորական վերլուծություն: Դիպլոմային

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
шт.
Չափս:
229.3Kb

 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներածություն …………………………………………………………………..3
ԳԼՈՒԽ .1. Կազմակերպության համառոտ բնութագիրը և տնտեսական պայմանների վերլուծությունը…………….…………………………………...4
     1.1 Կազմակերպության տնտեսական պայմանների վերլուծությու…..…...…4
     1.2 Միջոցներով և աշխատուժով ապահովվածության վերլուծություն .…….5
     1.3 Ֆինանսական  արդյունքների և վիճակի մասին հաշվետվության վերլուծություն……….........................................................................................10
ԳԼՈՒԽ .2. Աշխատավարձի գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվարկումը և հաշվառումը ……………………………………………......28
      2.1  Աշխատավարձի հաշվարկման ձևերը և դասակարգումը………………28
      2.2  ՀՀՄՍ 19 ՙԱշխատակիցների հատուցումներ՚…………………………..34
 2.3 Աշխատավարձի գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը …....36
 2.4 Աշխատավարձից կատարվող պահումների հաշվարկումը և հաշվառումը………………………………………………………………………...38
 ԳԼՈՒԽ .3. Աուդիտի կազմակերպումը ՙ Անելիք  Բանկ՚ ՓԲԸ-ում….…….42
     3.1 Աուդիտի  էությունը նպատակն ու խնդիրները …………………………...42
     3.2 Աշխատավարձի գծով կրեդիտորական պարտքերի աուդիտի         կազմակերպումը……………………………………………………………………...44
     3.3 ՙԱնելիք Բանկ՚ ՓԲԸ- ի աուդիտորական եզրակացությունը…………...48
Եզրակացություն և առաջարկություններ………………..…………..….50
Օ•տա•ործված գրականության ցանկ……………………………….52
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Նորմատիվ իրավական ակտեր
1.    ՙՀՀ օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին՚,Եր.- 2007թ
2.    ՙՀՀ օրենքը աշխատանքի վարձատրության մասին՚ Եր.- 2001թ
3.    ՙ ՀՀ Եկամտային հարկի մասին օրենք՚ Եր.-2013թ
4.     Հաշվապահական Հաշվառման Միջազ•ային Ստանդարտ 19 ՙԱշխատակիցների հատուցումներ՚
Մասնագիտական գրականություն
1.    ՙԿազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան՚, Եր.- 2001թ.
2.    Ա.Զ.Սար•սյան, Կ.Ա.Առաքելյան, Ս.Ծ.Ղազարյան, ՙԱուդիտ՚ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տի•րան Մեծ, 2008թ
3.    Մովսիսյան Թ. ՙՓՄՁ հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ՚, գիրք 1, Երևան 2013թ.
4.    Բայադյան Աշոտ ՙՁեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատում՚, Երևան 2002

Ինտերնետային կայքեր
1.    www.laws.am
2.    www.cba.am
3.    www.taxservice.am
4.    www.anelik.am

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar