• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Մաքսային վճարներն իբրև մաքսասակագնային կարգավորման առանցք: Մագիստրոսական թեզ

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
84
Չափս:
225.8Kb

Բովանդակություն

Ներածություն-----------------------------------------------------------------------3
Գլուխ 1. Մաքսային վճարների էությունը և բովանդակությունը ՀՀ-ում
1.1 Մաքսային վճարների էությունը----------------------------------------------------------5
1.2 Մաքսային վճարների դերը տնտեսության աճի մեջ-----------------------------38
Գլուխ 2. Մաքսային վճարները որպես մաքսասակագնային կարգավորման գործիք ՀՀ-ում
2.1 Մաքսային վճարները տարբեր մաքսային ռեժիմներում------------------------44
2.2 Մաքսային վճարների գանձման մեխանիզմի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71
Եզրակացություն և առաջարկություններ ---------------------------------81
Գրականության ցանկ-----------------------------------------------------------84
    Գրականության ցանկ
1.    օրենսդրական և Նորմատիվ իրավական ակտեր

1.1     ՀՀ մաքսային օրենսգիրք, 2006 թ.
1.2    ՙՎարչական իրավախախտումների՚ վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, Ե.,  2005 թ.
1.3     ՙԱվելացված արժեքի հարկի մասին՚ ՀՀ օրենք` ընդունված  14.05.97թ., www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75240
1.4    ՙԱկցիզային հարկի մասին՚ ՀՀ օրենք` ընդունված 27.07.2000, ՀՕ 79,  www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=73141 

2.    Գրականություն

2.1    .  Ա. Դանիելյան ՙԱրտաքին տնտեսական գործունեությունը, 
մաքսասակագնային կարգավորումը՚, ԵՊՀ, Ե., 2004 թ.
2.2    .  Ալբերտ  Հարությունյան ՙՄաքսային գործի կազմակեպման հիմնահարցեր՚ գիրքՙԲ՚ Երևան 2004  
2.3    .  Ա. Ճուղուրյան, ՙՄաքսային գործ՚, ուս. ձեռն., Եր., 2007 թ.
2.4    .  Կ. Միքայելյան, ՙՄաքսային գործի կազմակերպումը ՀՀ-ում՚, Եր., 2001 թ.
2.5    .  Սամվել  Դիլբանդյան     ՙՀՀ    Դատարանակազմությունը     և     
իրավապահպան   մարմինները՚:
2.6    .  А. Ф. Ноздрачев, “Таможенное право”, М., Юрист, 1998 г.
2.7    .  Ирина  Мильшина-՛՛Таможенное право: учебно-методическое пособие՛՛, СЮИ, 2010
2.8    .  Камиль А. Бекяшев, Евгений Г. Моисеев-՛՛Таможенное право՛՛, Проспект, 2008
2.9    .  Константин Сандровский- ՛՛Международное таможенное  право՛՛, Знание, 2001
2.10    С. В. Романова, “Таможенное право”, Питер, 2005 2.
2.11    Федор Кожевников-՛՛Международное право՛՛, Междунар. отношения, 1987

3.    Պաշտոնական տեղեկագրեր, տարեկան հաշվետվություներ
1.1    ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրություն, ՀՀ ԿԱ մաքսային 
պետական կոմիտե, Տարեկան տեղեկագիր 2011թ., Երևան 2012
3.1    ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Տարեկան հաշվետվություն 2011թ., Երևան 2012
3.2    ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագիր, Ե., 2006 թ.

4.    Համացանցային կայքեր

4.1      www.arlis.am
4.2      www.armstat.am 
4.3      www.customs.am
4.4      www.laws.am
4.5      www.parliament.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar