• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկատիրական գործունեություն. Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
68
Չափս:
295.5Kb

Պլան
Ներծություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրության էությունը, ձևերը և ձեռնարկատիրական
               գործունեության պետական կարգավորման  առանձնահատկությունները
1.1.    էությունը
1.2.    ձևերը
1.3.    կազմակերպչաիրավական տեսակները
Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հեռանկարները և
               պետական կարգավորումը ՀՀ-ում
           2.1.Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
           2.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության ապակենտրոնացման
                  հեռանկարներ
          2.3. ՓՄՁ պետական կար•ավորման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Մարկոսյան Ա. ՙՏնտեսագիտություն բոլորի համար՚, Երևան 1997թ.
2.     ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր Գ. Ե. Կիրակոսյան, Եր., 2000
3.     ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
4.    ՙՄենեջմենթ՚ Յու. Սուվարյան, II հրատարակչություն
5.    Сажина М. А. , Чибриков Г. Г. , Экономическая теория. Учебник Для вузов . – М. : Издателская группа НОРМА – ИНФРА. М, 1998
6.    Экономика предприятия: Учебник под ред. Н.А.Сафроновой – М.: “Юрист”, 1998.
7.    Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия . М. : Инфра-М –2000 .
8.    ՀՀ օրենքը ՙՓոքր և միջին ձեռնարկության պետական աջակցության մասին՚ Ե., 2000, դեկտ. 5
9.      Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. Под. Ред. В. М. Попова М., финансы и статистика, 2001.
10.    Курс экономики. Учебник Под ред. Б. А. Райзверга М., Инфра – М., 1997.

11.    ՀՀ օրենքը ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին՚ Ե., 2000, հոկտեմբերի 11.
12.    ՙԲաժնետիրական ընկերությունների մասին՚  ՀՀ օրենքը.
13.    www.mint.ed.am
14.    www.smednc.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar