• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ. Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
65
Չափս:
278.0Kb


Բովանդակություն

Ներածություն.........................................................................................................3

Գլուխ 1. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների էությունը և կառավարման առանձնահատկություները
1.Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները ձեռնարկատիրության համակարգում...........................................................................4
2. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ստեղծման կարգը և նորմատիվ իրավական հիմքերը....................................................................16

Գլուխ 2. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները
1.Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների առանձնահատկությունները արտասահմանյան երկրներում......................................40
2.Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կառվարման  արդյունավետության վրա ազդող գործոնները............................................................45
3.Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները...............................52

Եզրակացություն....................................................................................................59
Օգտագործված գրականություն...........................................................................

 


1.    ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք: Ե., 1998թ.
2.    ՙՍահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին՚ ՀՀ օրենքը, ընդունված 2001թ. հոկտեմբերի 24-ին
3.    Մենեջմենթ, տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհ. խմբագրությամբ, Ե., Տնտեսագետ, 2002թ.
4.    Գ.Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), Ե., 2000թ.
5.    ՙՁեռնարկության արդյունավետ կառավարում՚ (գործարար խավի մեթոդիկա), տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Մ. Սուվարյանի ընդ. խմբագրությամբ, Ե., Տնտեսագետ, 2001թ.
6.    Լ. Խաչատրյան, ՍՊԸ կանոնադրություն, ըստ քաղքացիական օրենսգրքի, Ե., Նոյյան Տապան, 1999թ.
7.    ՙԻնչպես սկսել սեփական գործ Հայաստանում՚, Սամվել Գրիգորյան, Ալլա Հովհաննիսյան, Տիգրան Մանուկյան, Ե., 2003թ.

8.    Основы менеджмента. В. Д. Сухов, С. В. Сухов, Ю. А. Москвичев, М., 2004
9.    Герчикова Н. Менеджмент. М., Банки и биржи, Юнити, 1995
10.    Бусигин, Предпринимательство, М., 2003
11.    Шумпетер И “Теория экономического развития”, М., “Прогресс”, 1982
12.    “Развитие предпринимательской деятельности в республике Армения”, Бабаян Э. А., Меликян С. С., Е., 2006
13.    Курс экономики. Учебник. Под.ред. Б. А. Райзберга. Инфра-М, 1997.

14.    Бойдел    Т.    Как    улучшить    управление    организацией:    Пособие   для руководителя. - М.: АО "Ассиана", 1996.
15.    Валуев   С.А.,   Игнатьева   А.В.   Организационный   менеджмент.   -   М.: Машиностроение, 1993.
16.    Васильев   В.Н.   Организация   производства   в   условиях   рынка.   -   М.: 1993.
17.    Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: "Триада, Лтд", 1997.
18.    Основы управления персоналом/Под, ред. Б.М. Генкина. - М.: 1996.
19.    Порншев А.Г., Румянцева З.П., Саломатин Н.А. Управление организацией. -М.: ИНФРА-М, 1998.
20.    Потрубаг Н.Н. Формирование и развитие механизма управления производством в условиях перехода к рынку. - Сарат. Ун-т, 1993.

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar