• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տնտեսական գործունեության վերլուծության մեթոդոլոգիական հիմունքները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
41
Չափս:
383.5Kb

Բովանդակություն

Ներածություն-------------------------------------------------------------------------------3

ԳԼՈՒԽ 1   ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԳԼՈՒԽ 2   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ------ 3

2.1 Տնտեսական գործունեության վերլուծության

նշանակությունը, բովանդակությունը, դերը և խնդիրները-----------3

2.2 Տնտեսական  գործունեության վերլուծության մեթոդը----------14

2.3 Տնտեսական  վերլուծության գործոնների ազդե

ցության  չափման եղանակները--------------------------------------------17

ԳԼՈՒԽ  3     ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԴՐՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ---------------------- 28

3.1 Կազմակերպության ֆինանսական դրության վերլուծության

խնդիրները և նշանակությունը---------------------------------------------28

3.2 Կազմակերպության կապիտալի ձևավորման,

տեղաբաշխման վերլուծությունը-------------------------------------------33

Գլուխ 4   ՇԱՀՈՒՅԹԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ   ԵՎ  ԲԱՇԽՄԱՆ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------------------------41

4.1 Շահույթի վերլուծության խնդիրները--------------------------------41

4.2 Իրացումից ստացված շահույթի գործոնային

վերլուծություն-------------------------------------------------------------------46

4.3 Իրացման ոլորտում շահույթի վերլուծության

առանձնահատկությունը---------------------------------------------------------53

Եզրակացություններ և առաջարկություններ------------------------------59

Օգտագործված գրականության ցանկ -----------------------------------61

ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ----------------------------------------

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ------------

1.    Богаченко В. М. и др. Бухгалтерский учет длч менеджеров: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
2.    Губарев В. Г.   Основы бухгалтерского учета: Учебник. –М.: ИКЦ «МарТե; Ростов н/Д: «МарТե, 2005.
3.    Дмитрев М. В. И др. Бухгалтерский учет  и анализ хозяйцтвенной деятелжности промышленного предприятия. Учебник.М., «Эко¬номикаե, 1968.
4.    Ковалев В. В. И др. Анализ хозяйцтвенной деятелжности пред¬приятия: Учебник.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.
5.    Слезингер Ю. В.  Бухгалтерский учет  в вопросах и ответах: учеб¬ное пособие.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
6.    Чечевицына Л. Н. И др. Анализ финансово-хозяйцтвенной дея¬тель¬ности: Учебник.- 5-е изд.,- М.: Изд-во «Дашков и  К0ե, 2005.
7.    Պարտադիր սօցիալական ապահովագրության վճարման մասին:
8.    Օրենսդրություն: 2005 թ. օգոստոսի  1-ի դրությամբ:
         «ՀՄՏեՓԲԸ Եր., 2005.
9.    Կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության հաշ¬վա¬պա¬հական հաշվառման հաշվային պլան.-Եր: Հայաս¬տանի հաշվա¬պահների և աուդիտորնեռի ասոցիա-ցիա, 2001.
10.    Հաշվա¬պա¬հական հաշվառման ստանդարտների ուղե-ցույց.1, 2 հա¬տոր. «Բավիղե: ՍՊԸ Եր., 2000.
11.    Ճուղուրյան Ա. Գ.  Հաշվա¬պա¬հական հաշվառում. Ուսում¬
         նական ձեռնառկ: ԵՊՏԻ, 2004.
12.    Ճուղուրյան Ա. Գ.  Տնտեսական գործունեության վերլուծու-թյուն. Ուսումնական ձեռնարկ: ԵՊՏԻ, 2004.
13.    Խաչատռյան Հ. Ե. և ուրիշներ. Եր. Աուդիտը և գործնական    հաշ¬վա¬պա¬հական հաշվառումը Հայաստանում. Եր.«Նաի¬րի: 1998.
14.    Օհանջանյան Ս.Հ.Հաշվապահական հաշվառում և տնտե¬սա-կան •ործունեության վերլուծություն. Մեթոդական ցուցում-ներ: ՀՊՃՀ, 2003.     

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar