• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Պառլամենտարիզմի զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
84
Չափս:
183.6Kb

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1.  Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի  ձևավորման հիմունքներն  ու  զարգացման փուլերը

 1. Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի  ձևավորման  հիմունքները
 2. Պառլամենտարիզմի զարգացման փուլերը և պառլամենտի կայացման սահմանադրաիրավական նախադրյալները Հայաստանում

Գլուխ 2.  Ազգային ժողովի,  նրա մարմինների լիազորությունները և դրանց իրականացման ու բարելավման ուղիները

2.1. Ներկայացուցչական մարմնի ձևավորումը և քաղաքական

միավորումների գործունեությունը որպես պառլամենտարիզմի
գարգացման գործոն

2.2. Կանանց մասնակցությունը պառլամենտարիզմի զարգացման գործընթացին           

2.3. Ազգային ժողովի օրենսդրական գործառույթը

Գլուխ 3.  Ազգային ժողովի փոխհարաբերությունները պետական իշխանության մարմինների հետ և դրանց զարգացման հեռանկարները

3.1. Ազգային ժողովի և Հանրապետության նախագահի փոխհարաբերությունների սահմանադրական

հիմունքների շարժընթացը (դինամիկան)

3.2. Ազգային ժողովի հրապարակային գործունեության

հիմնախնդիրները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

 

Օգտագործված գրականության ցանկ

 1. Այվազյան Ն.,  Պետության կառավարման ձևի ընտրության սահմանադրական հիմունքները// Իրավագիտության հարցեր, 2002, N 1-2
 2. Հարությունյան Գ. Գ. Սահմանադրականության զարգացման արդի միտումները և ժամանակի մարտահրավերները // ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2004, N 2
 3.  Հարությունյան Ա. Նախագահական իշխանության զարգացման վերջին միտումներն աշխարհում// Հանրային կառավարում, 2005, N 4
 4. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու (1990-1995 թթ.), Երևան, 1995
 5. Թորոսյան Տ. Պառլամենտը և պառլամենտարիզմի զարգացման հեռանկարները ժողովրդավարության պայմաններում. – «Ազգային ժողով», Երևան, 2005
 6. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով, երրորդ գումարում, Երևան, 2004
 7. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր, փաստաթղթերի ժողովածու, գիրք  Ա, Երևան, 2001
 8. Հարությունյան Գ. Իրավունքի գերակայության սահմանադրական երաշխիքները, Երևան, 2003
 9. Խաչատրյան Հ. Իշխանությունների տարանջատում և պառլամենտարիզմ, Երևան, 1994
 10. Նազարյան Վլ. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կոնցեպցիան, Երևան, 1992
 11. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տեղեկագիր, 1995, N 3-4
 12. Հարությունյան Գ. Սահմանադրությունից՝ սահմանադրականություն, Երևան, 2004
 13. Հակոբյան Ռ. Նախագահը որպես պետության գլուխ «Օրենք և իրականություն», 2006, N 2
 14. Акопян Г., Акопям P. X. Парламент как субъект конституционно-правовой ответственности // Конституционное правосудие. Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, 2006, N 1
 15. Арутюнян А. Парламент, Президент, Премьер-министр: перспективы взаимоотношений// Сравнительное конституционное обозрение, 2005, N 4
 16. Джангирян Ж. Д. Участие Президента и правительства РА в законотворчеством процессе // Юрист,  2004, N 2
 17. Конституционное право зарубежных стран. Учебник, т. 1-2, М., 1996
 18. Сборник законов РФ, 1995
 19. Осипяк Б. А. Идея саморазвивающийся правовой системы.- Журнал "Российское право", 2004, N 4
Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar