• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՈՒՄ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
65
Չափս:
108.8Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ -------------------------------------------------------------------3
ԳԼՈՒԽ 1 ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.1    Տրանսպորտային ձեռնարկությունները և նրանց առանձնահատկությունները-------5
1.2    Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություննրի առանձնահատկությունները-----------9
ԳԼՈՒԽ 2 ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
2.1 Փաստաթղթաշրջանառությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները-------------23
2.2 էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն--------------------------------------------40
ԳԼՈՒԽ 3 ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՈՒՄ 
3.1 Հաշվապահական հաշվառման կարգը  և մեթոդները-------------------------------------49
3.2  Հարկերի հաշվառումը--------------------------------------------------------------------------51
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒՅԹՈՒՆ-----------------------------------------------------------------------------63
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ------------------------------------------------------------------------65
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
Օրենքներ և իրավական ակտեր
1.    ՙՀՀ Մաքսային օրենսգիրք՚ 
2.    ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Տարեկան հաշվետվություն 2011թ., Երևան 2012

Գրականություն
1.    Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն; Երևան, 2000թ.
2.    Վ. Յա. Գորֆինկել, Գ. Բ. Պոլյակ., Վ. Ա. Շվանդար. <<Ձեռնարկություն>>: Մոսկվա, 2008
3.    Ջ. Դ. Գոռթնի, Ռ. Լ. Ստրոուպ Տնտեսագիտություն; 2003թ.
4.    Սարգիս Ղանթարջյան. <<Ինովացիոն մենեջմենթ>>: Երևան 2007
5.    Մութաֆյան Խաչատուր Զավենի` Աուդիտ: Երևան: Տնտեսագետ 2003, 
6.    Ճուղուրյան Ա. Գ.` Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում: Երևան 2005
7.    Макконел К. П. Брю С. Л. Макроэкономика /վերջին հրատարակություններից/ 2. Экономика предприятия, Титов В.И., 2008
8.    Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С., 2006
9.     Сергеев П. В. – Мировая экономика. 2011
10.     Ф. Котлер; Управление маркетингом, М., վերջին հրատարակություններից/
11.  Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика;
12.    Самуэльсон П. Экономика, 1992;
13.    Хейне П. Экономический образ мышления, гл.;
14.    Аллен Р. Математическая экономия, М., 1963;
15.    Коуз Р. Форма, рынок и право, Нью-Йорк, 1991;

 

Համացանցային կայքեր
1.    www.mud.am
2.    parliament.am
3.    www.arlis.am
4.    www.noravank.am

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar