• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Ա. Շիրակացու մատենագրությունը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
51
Չափս:
106.6Kb

Բովանդակություն

Ներածություն-----------------------------------------------------------------------------------3

ԳԼՈՒԽ 1 ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ

 1. Ա.  Շիրակացու գործունեությունը-------------------------------------------------------9
 2. Ա. Շիրակացու աշխատությունները---------------------------------------------------19

ԳԼՈՒԽ 2 ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ԴԵՐԸ ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

2.1 Ա. Շիրակացու  մատենագրությունը----------------------------------------------------29

2.2 Հայ մատենագիրները և նրանց գնահատականը Ա. Շիրակացուն------------------34

2.3 Դասավանդման մեթոդիկա--------------------------------------------------------------40

Եզրակացություն---------------------------------------------- -------------------------------45

Օգտագործված գականության ցանկ-------------------------------------------------------48

 

Օգտագործված գականության ցանկ

Գրականություն

 1. Աբրահամյան Ա.Գ., Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը,  Երևան, 1944:
 2. Աբեղյան Մ. Երկեր, Հ.Գ.,Երևան 1968թ.:
 3. Ադոնց Ն., Հայաստանը Հուստիանոսի դարաշրջանում, Երևան , 1987թ.:
 4. Ա. Դոլուխանյան , Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա, Երևան 2006:
 5. Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, Երևան, 1944:
 6. Անանիա Շիրակացի,Մատենագրություն, Թարգմանությունը, առաջաբանը, և ծանոթագրությունները Ա. Գ. Աբրահամյանի և Գ. Բ. Պետրոսյանի., Երևան 1979.:
 7. Անանիա Շիրակացի, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012:
 8. Անասյան Հ.Ս.,Հայկական մատենագիտություն, Ե-ԺԸ դդ., հ.Ա, Երևան, 1959:
 9. Անեցի Ս., §Հավաքում ի գրոց պատմագրաց¦, Վաղարշապատ, 1983:
 10. Բրուտեան Գ.Հ., Անանիա Շիրակացու «Խառնախորանը», Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1998:
 11. Դրասխանակերտցի Հովհաննես, <<Պատմություն, Երուսաղեմ>>, 1867:
 12. Թումանյան Բ., §Հայ աստղագիտության պատմություն», Երևան, 1964:
 13. Թումանյան Բ.Ե., §Անանիա Շիրակացի», Երևան, 1991: 
 14. Կ. Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, Աշխատասիրությամµ Կ.Ա.Մելիք-Օհանջանյանի, Երևան, 1961:
 15. Մաթևոսյան Կ., Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացուÙÝերը, Երևան, 2009:
 16. Մնացականյան Ա., Հայկական զարդարվեստ, Երևան, 1955:
 17. Նազարյան Լիլիթ, Անանիա Շիրակացի, Երևան 2006:
 18. Խոլոպյան Գ.,Անանիա Շիրակացու աշխարհահայացքը, Երևան 1979;
 19. Ðակոµ Ղրիմեցի, Աշխատասիրությամբ Ջ.Ա.Էյնաթյանի, Երևան, 1987:
 20. Պետրովսկի «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն», Երևան 1977:
 21. Պետրոսյան Գ.,Նորից Անանիա Շիրակացու §Քննիկոնի¦ մասին,Երևան 1989, էջ 1492:
 22. Սահակյան Պ., Անանիա Շիրակացու ՙՀայտնության՚ և ՙԶատկի՚ ճառերը,Երևան 2012, էջ 159:
 23. ՀՀ ԿԳ նախարարություն «Ուսուցիչների վերապատրաստման նյութեր» նյութեր, Երևան 2007:

 

 Կայքեր՝

 1. hy.wikipedia.org
 2. www.report.am
 3. www. olymp.am
 4. www.newsinfo.am
 5. www.usum.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar