• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
34
Չափս:
156.5Kb

Բովանդակություն


     Ներածություն
1.    Ձեռնարկության հիմնական տնտեսական ցուցանիշների բնութագրումը
2.    Հիմնական ֆոնդերի կազմը և կառուցվածքը և դրանց գնահատման տեսակները
3.    Հիմնական ֆոնդերի դինամիկայի ուսումնասիրումը
4.    Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները
5.    Ֆոնդերի օգտագործման արդյունավետության վրա ազդող բազմագործոն ռեգրեսիոն-կոռելյացիոն վերլուծությունը
     Եզրակացություն
     Օգտագործված գրականության ցանկ

 

1.    Лихачева О.Н.    Финансовое планирование на предприятии Москва Проспект, 2003.
2.    Финансы предприятий под ред. Колчиной Н.В. Москва. ЮНИТИ, 2002.
3.    Швандар В.А., Горфинкель В.Я. Экономика предприятия изд. 3 Москва ЮНИТИ, 2000.
4.    Г. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г.
5.    М. С. Абрютина, А. В. Грачев “Анализ финансово экономической деятельности предприятия”, М., 1998 г.
6.    А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин “Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности”, М., Экономика, 1980 г.
7.    Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar