• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Հարկային բեռի արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
75
Չափս:
416.5Kb

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն    3

Գլուխ 1. Հարկային բեռը, էությունը, ընդհանուր նկարագիրն ու առանձնահատուկ տարրերի բնութագրությունը    7
1.1.    Հարկային բեռի էությունը, առանձնահատկությունները հարկային քաղաքականության համակարգում
1.2.    Հարկային բեռի գնահատման մոտեցումներն ու մեթոդների կիրառությունը    7

17
    
Գլուխ 2. Հարկային բեռի կարգավորման հիմնախնդիրներն ու դրանց ուղղված միջոցառումների համակար•ը    27
2.1.   Հարկային բեռի կարավորումը, կիրառվող հիմնական գործիքների
         արդյունավետությունը
2.2.   ՀՀ հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրներն ու կարգավորման
         մոտեցումները    27

37
    
Գլուխ 3. Հարկային բեռի հավասարաչափ բաշխման առանձնահատկությունները և հարկային քաղաքականության նոր մոտեցումների համակարը ՀՀ-ում    46
3.1.   Հարկային բեռի նահատման արդյունավետւթյունն ու հավասարաչափ
         բաշխման հիմնական գործիքների կիրառությունը
3.2.   ՀՀ-ում հարկային բեռի արդյունավետ կարգավորումն ու կառավարման
         նոր մոտեցումները    46

61
    
Եզրակացություններ և առաջարկություններ    69
Օգտագործված գրականության ցանկ    74

 

Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Խաչատրյան Տ. «Հարկային բեռը բնութագրող ցուցանիշները և դրանց նշանակությունը հարկային համակարգի գնահատման համարե, «էկոնոմիկաե, Երևան N04. 2013 թ.
2.    Կիրակոսյան Գ. Հարկաբյուջետային քաղաքականության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում, Երևան, 2008 թ.
3.    Հակոբյան Մ. <<ՀՀ-ի հարկային համակարգի կատարելագործումը որպես ստվերային տնտեսության կրճատման կարևորագույն գործոն>>, <<էկոնոմիկա>>, Երևան N01. 2010թ.
4.    Արզումանյան Գ. ՙՀարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկություններն անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում՚, ՙէկոնոմիկա՚, Երևան N04, 2010թ
5.    Արզումանյան Գ. «Հարկային քաղաքականության առանձնահատկություններն անցումային տնտեսությամբ երկրներումե, տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2010 թ.
6.    Հարությունյան Վ. «Հարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ումե, Երևան, «Զանգակ-97ե, 2003թ.
7.    Մարկոսյան Ա. ՙՀարկային բեռի կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում՚, տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2008 թ.
8.    Սեյսյան Մ. ՙՀարկային բեռի և տնտեսության ստվերայնության փոխազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում՚ տ.•.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2007 թ.
9.    Հակոբյան Հ. ՙՀարկային բեռի բաշխման խնդիրները և դրա գնահատումը ՀՀ-ում՚ (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2006 թ.
10.    Հարությունյան S. ՙՀարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում՚ (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2013թ.
11.    ՀՀ կառավարության 07. 08. 08թ. ՀՀ հարկային վարչարարության ռզմավարության 2009-2015 թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին N 941- որոշում (ՀՀՊՏ  N 55 (645), 03.09.12 թ.)
12.    ՀՀ Աղքատության Հաղթահարման Ռազմավարական Ծրագիր, Երևան 2013թ. 
13.    А. Смит, “Исследование о причинах богатства народов”, Москва, СЦЭК-ГИЗ, 1962 г
14.    Ершова М.Я. Методика анализа институционально-налоговых альтернатив малого бизнеса и оценка налоговых новаций // Вестник РГНФ, 2011. – № 3.
15.    Кирова Е.А. Налоговая нагрузка: как ее определять? // Финансы, 2009. – № 4.
16.    Налоговый кодекс РФ (с изменениями от 05.04.2013 г.) // СПС Гарант.
17.    Пансков В.Г., Князев В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для вузов. – М.: МЦФЭР, 2013.
18.    Брызгалин А.В. О функциях налогообложения и регулятивном значении налогов в экономике // Налоги. - 2009. - № 2. - С. 40.
19.    Пансков В.Г. «Показатель налогового бремениե // Налоговая политика и практика. - 2009-. - №3. - С. 64.
20.    Черник Д. Г., Алексеев М.Ю., Брусиловская Н.А. и др Налоги: Учебное пособие для вузов / Под ред. Д.Г. Черника. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009. - С. 120.
21.    Пансков В.Г. «Показатель налогового бремениե // Налоговая политика и практика. - 2009. - №3. - С. 88..
22.    Боброва А.В. О критерии оптимального налогового бремени //Общество и экономика. - 2009. - №12-14. - С. 57.
23.    Викуленко А.Е. Налогообложение и экономический рост России. - М.: Прогресс, 2008. - С. 107.
24.    Боброва А.В. О критерии оптимального налогового бремени //Общество и экономика. - 2009. - №12-14. -С. 63.

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar