• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՅՈՒԹԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
62
Չափս:
194.6Kb

                  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՅՈՒԹԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

Բովանդակություն

Ներածություն 

Գլուխ 1. Պաշարների  էությունը

 1. Պաշարների հասկացությունը և նրանց դասակարգումը,
 2. Պաշարների վերլուծությունը, դրա նշանակությունը և խնդիրները,
 3. Նյութական պաշարների վերլուծության տեղեկատվական աղբյուրները,

Գլուխ 2. Արտադրանքի նյութատարության վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը

2.Նյութական պաշարների կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը,

2.2  Նյութական պաշարների ապահովվածության վերլուծությունը,

2.3  Արտադրանքի նյութատարության վերլուծությունը,

2.4  Պաշարների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը,

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ

Հավելվածներ

 1. Ա. Մաթևոսյան, Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայունացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում, Երևան,2009թ.
 2. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», Ե., Տնտեսագետ 2005թ.,
 3. Бороненкова С. А., Маслова Л. И., Крылов С. И., Финансовый анализ предприятий. Екатеринбург. УГУ, 1997г.,
 4. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. Пер с англ. Москва, ФиС.2005г.,
 5. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.Москва, ЮНИТИ_ДАНА, 2001г.,
 6. Чечевицына Л.Н, Чуев И.Н., Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Учебник-Москва: ПКЦ Маркетинг 2001г.,
 7. Савицкая Г. В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Мн., Новое знание, 2001г.,
 8. Шеремет А.Д., СайфулинР.С., Негашев Е. В.,  Методика финансвого анализа, М., ИНФРА-М 2001г.,
 9. Հաշվապահական հաշվառում, Ա.Զ.Սարգսյան, Ռ.Պ.Համբարձումյան, Ա.Մ.Մարջանյան, Ն.Ս.Օգանեսովա, Երևան` 2007թ.
 10. <<ՀՀ օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին>>, Երևան` 2002թ.
 11. <<Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան>>, Երևան` 2001թ.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar