• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Սեփականության իրավունքի սահմանափակումները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
50
Չափս:
83.1Kb

                                  Պլան

Սեփականության իրավունքի սահմանափակումները

Ներածություն
Գլուխ1. Սեփականության իրավունքի հասկացությունը,  բովանդակությունը, ձեռք բերման հիմքերը և  սահմանափակումները

  1.  Սեփականության հասկացությունը
  2.  Սեփականության իրավունքի բովանդակություն
  3.  Սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքերը

Գլուխ2. Սեփականության իրավունքի առաջացման հիմնական նախադեպերը ու ձևերը.

2.1. Հասարակական նորմերի համակարգը

2.2. Դատական նախադեպերը որպես հետազոտման մեթոդ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


1.    Райзберг Б. А.  Рыночнаяа Экономика-М. 1998
2.    Сажина М. А., Чибриков Г. Г.  Экономическая Теория- М. 1998
3.    Видяпин В. И.  Экономическая Теория-М. 1997
4.    Эрроу К.  Переход к рыночной экономике. // № 5, 1995
5.    ՀՀ օրենքը, ՙՊետական գույքի մասնավորեցման մասին՚, Ընդունված 1997թ. դեկտեմբերի 11-ին:
6.    ՀՀ օրենքը ՙՊետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման մասին՚  
7.    А. В. Сидорович, Курс Экономической теории, М., ДИС, 1997
8.     М. А. Сажина, Экономическая теория, НОРМА, 1998
9.    В. Я. Иоւин, Экономическая теория: В ведение в рынок и макроэкономический анализ
10.    Теория переւодний экономики, Т. 2, Учебное пособие, М, ТЕНИС, 1998
11.    Բարսեղլյան Տ© Կ©« Քաղաքացիական իրավունք£ Ընդհանուր մաս£ Եր©« ԵՊՀ« 2000
12.    Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր£ Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն£ Փաստաթղթերի ժողովածու, Գիրք Ա, Երևան, 2001

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar