• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
72
Չափս:
434.5Kb

                                  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ    4


ԳԼՈՒԽ 1
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
1.1    ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    7
1.2 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ    14
1.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ    28


ԳԼՈՒԽ 2
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ
2.1 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ  ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ  ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ   ԿԱՐԳԵՐԸ-------------------------------------------------------------------------------------------------------36
2.2 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ----------------------------------------------------------------------------------------------------------44


ԳԼՈՒԽ 3
ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
3.1 ՊԱՏԱԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ՙԻՆԳՈ ԱՐՄԵնԻԱ՚ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ---------------------------------------------------51
3.2 ՊԱՏԱԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ-------------------------------------------------------------------------55
Գլուխ 4. Պատասխանատվության ապահովա•րության ինֆորմացիոն մշակում----------------------------------------------------------------------------------62
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    66
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ    70
ՀԱՎԵԼՎԱԾ

1.    ՀՀ օրենք ՙ Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության ՚ մասին, Եր., 2005 թ., 11 Էջ :
2.    ՀՀ օրենք ՙ Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության՚ մասին Եր., 2007 թ. , 75 էջ :
3.    ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով և Միսակ Մխիթարյան ՙ ՀՀ-ում պարտադիր   ապահովագրության  համակարգի ներդրման հայեցակարգ ՚, Եր., 2004 թ. , 20 Էջ:
4.    ՀՀ ԿԲ ՙ ՀՀ ապահովագ•րական համակարգի հնարավոր զարգացումները  2008-10 թթ՚, Եր. , 2008 թ. , 16 էջ:
5.    ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Եր. , 1998 թ. , Էջ 219-230, 236-244 :
6.    Ճուղարյան Ա., Սարգսյան Կ., ՙ Ապահովագրական գործ ՚  Եր., 2007 թ. ,  Էջ 214-253 :
7.    ՙ Լոնդոն-Երևան ՚ ապահովագրական ընկերության կանոններ , 3 Էջ :
8.    ՙ Նաիրի ինշուրանս ՚ ապահովագրական ընկերության կանոններ, 5 Էջ :
9.    ՙ Սիլ ինշուրանս ՚ ապահովագրական ընկերության կանոններ, 8 Էջ :
10.    Андреева Е.,Проблемы отрослевой классификации страхования § М.: 2000 г. , С 15-17.
11.    Балабанов  И.Т.,  Страхование  М.: 2001 г. , С 257-261 .
12.    Гвозденко А.А.,  Финансово-экономические методы страхования § М.: 2000 г. , С 62-67.
13.    Гвозденко А.А.,  Основы страхования  М.: 2002 г. , С 142-151.
14.    Ермасов С. В., Ермасова Н. Б., Страхование §  М.: 2004 г. , С 389-402.
15.    Сахирова Н. П., Страхование М.: 2007 г., C 230 - 257.
16.    Пылов К. И.Страховое делоМ.: 2001 г., C 150 - 162.
17.    Федорова Т. А.,  Страхование  М.: 2008 г. , 205 С.
18.    Шахов  В.В., Страхование  М.: 2002 г. , С 329-361.
19.    Шахов  В.В.,   Страхование  М.: 2003 г. , С 174-182.
20.    Шинкренко И. Е.,  Страхование ответственности  М.: 2004 г. , С 174-182.
21.    www.spyur.am/insurance/companies
22.    www.marketwatch.com/news/

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar