• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ազգային ինքնության հիմնախնդիրները անցումային փուլում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
44
Չափս:
186.5Kb

                                                        Բովանդակություն

Ներածություն………………………………………………………..…3

ԳԼՈՒԽ  1.
Ազգային ինքնության ընդհանուր բնութագիրը
1.1.    Էթնոգոնեզը որպես ազգային ինքնության ձևավորման յուրահատուկ գործոն…………………………………………….….6
1.2.    Արժեքները և արժեքային համակարգերը որպես ազգային նույնականացման հիմնական կատեգորիաներ………………..12

ԳԼՈՒԽ 2 .
 
Ազգային ինքնության հիմնախնդիրները անցումային փուլում:

2.1.    Փոխակերպվող հասարակության բնորոշ գծերն ու գործառնական առանձնահատկությունները……………...……19
2.2.    Նույնականության ճգնաժամը փոխակերպվող հասարակությունում……………………………………………….26
2.3.    Հայ ազգային ինքնության հիմնախնդիրները սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում...…32

Եզրակացություն…………………………………….…39
Գրականություն


1.    Աբրահամյան Լ., Ազգային ինքնությունը որպես պրոցես, Եր., 1995:
2.    Գևորգյան Հ. Ա.,  Փիլիսոփայություն, պատմություն, մշակույթ, Եր., 2005:
3.    Հարությունյան Է. Ա., Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ, ՙՄակմիլան-Արմենիա՚, Երևան, 2004 թ:
4.    Հովհաննիսյան Ս., Ազգային ինքնության դրսևորման ձևերը անցումային փուլում// Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային փոխակերպումներ, Պրակ 4, Եր.,Լիմուշ, 2008:
5.    Մկրտչյան Ն. Ժ., Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում, Երևան, Լիմուշ, 2009:
6.    Նժդեհ Գ., Ամերիկահայությունը, Ցեղը և իր տականքը, Երկեր: Հատոր 1:
7.    Շաքարյան Հր. Գ., Պառլամենտարիզմն իբրև  մշակութաբանական երևույթ, Եր., 1995:
8.8.    Гумилев Л. Н.  Mеханизм этногенеза как инструмент исследожания этнокультури,  M., 1987.
9.    Заковоротная М. В.,  Идентичность человека, Ростожна-Дону., 1999.

10.    Кастельс М., Информационная эпоха: экономика, общество и культура, М. ,  2000.
11.    Панарин А. С., Искушение глобализмом, М., Эксмо, Алгоритм, 2003.
12.    Садохин А. П., ЭՑнология, М., 2001.
13.    13.    Скворцов И. А., Этничность, раса, способ производства: неомарксисткая перспектива.// Журнал социологии и социальной антропологии, 1998, Том1.
14.    Фрейд З., Психология Я и защитные механизмы, М., 1993.
15.15.    Хантингтон С., Кто мы? М., АСТ, 2004.
16.    Штомпка П., Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996.
17.    17.    Эриксон Э., Детство и обшество. 2002.
18.    Юнг К. Г., Архетип и символ. М., 1991.

19.    Giroux H., National Identity and the Politics of Multiculturalism, College Literature 22, no. 2 (June), 1992.
20.    Katheryn Woodward, Introduction, “Identity and difference”, London. 1999.

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar