• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Դրամավարկային քաղաքականության նպատակների երկընտրանքը անցումային տնտեսության պայմաններում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
85
Չափս:
12.01Mb

            Դրամավարկային քաղաքականության նպատակների երկընտրանքը անցումային տնտեսության պայմաններում:


Բովանդակություն
Ներածություն………………………………………………….…………………3

Գլուխ 1 . Տնտեսության համակարգային փոփոխությունները և նոր դրամավարկային համակարգի ձևավորում………………………………….6
1.1 Տնտեսության կարգավորման անհրաժեշտությունը և պետության  գործառույթները անցումային փուլում………………………………………..6
1.2 Դրամավարկային կար•ավորման էությունը և դրամավարկային քաղաքականության խնդիրները……………………………………………..15
Գլուխ 2. Դրամավարկային քաղաքականության լծակները և դրանց համեմատական արդյունավետությունը անցումային տնտեսության պայմաններում………………………………………………………………….28

2.1 ՀՀ տնտեսության նվաճումները և դրամավարկային քաղաքականությունը………………………………………………………….28

2.2 ՀՀ կենտրոնական բանկի դերն ու նշանակությունը դրամավարկային քաղաքականության իրականացման գործում……..………………………49
Գլուխ 3.  Նպատակների երկնտրանքի հիմնախնդիրները:
Դրամավարկային քաղաքականության նոր ռազմավարության անցման անհրաժեշտությունը և ուղիները………………………………………….…67

Եզրակացություն………………………………………………………………..82
Գրականության ցանկ………………………………………………………….84

1.    Աղաջանյան Հ. Պետությունը և տնտեսությունը, Տնտեսագետ, Երևան, 2004
2.    Աղաջանյան Հ. Տատեսության պետական կարգավորման ինստիտուցիոնալ հիմքերը, Բանբեր ԵՊՏԻ, Երևան, 2004թ¬, էջ 82-96
3.    Անանյան Կ. Դրամավարկային քաղաքականության տեսական հիմնահարցերը, Բանբեր ԵՊՏԻ, N3, 2005 էջ 113-121
4.    Բոստանջյան Վ., Դավթյան Ս¬ Տնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները անցումային փուլում, Երևան, 1997
5.    Գևորգյան Հ., Մանասյան Հ¬ ՀՀ տնտեսական քաղաքականությունը և էկոնոմիկայի վրա դրա ազդեցության վերլուծությունը, Երևան, 1994
6.    Գևորգյան Մ. Տնտեսագիտության տեսություն, ՏՀԻ հրատարակչություն, Երևան, 1997
7.    Դավոյան Ս. Անցումային տնտեսությանմբ երկրների բազմաբնույթ վերափոխումների գնահատումը և վերլուծությունը, Բանբեր ԵՊՏԻ, Երևան, 2004թ¬, էջ 54-64
8.    Դավոյան Ս. Կնտեսական վերափոխումների զարգացման միտումների գնահատումը անցումային երկրներում, Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի գնտաժողովի նյութեր, Երևան, 2006թ¬, էջ 17-30
9.    Դավոյան Ս., Մարկոսյան Ա., Սարգսյան Հ. Վերափոխումները անցումային երկրների տնտեսություններում, Տիգ•րան Մեծ, Երևան, 2003
10.    Կիրակոսյան Գ., Թավադյան Մ., Գրի•որյան Ս., Տնտեսա•իտական ուսումունքների պատմություն, Տնտեսա•ետ, Երևան, 2004
11.    Կիրակոսյան Գ. Միջազգային տնտեսական զարգացման ժամանակակից առանձնահատկությունները, ՙԷկոնոմիկա՚ N5, Երևան, 2000, էջ 36-42
12.    Ղուշչյան Հ¬ ՙԴրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների փոխներգործությունը՚, Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում, տեսություն և արդյունքներ, Պետական ծառայություն, Երևան, 1999, էջ 257-272
13.    Ղուշչյան Հ. Հայաստանի տնտեսության ապագան, Էկոնոմիկա N2, Երևան, 2004
14.    Ղուշչյան Հ. Փոխանակային կուրս, երեկ և այսօր, Բանբեր ՀՊՏՀ N2, Երևան 2007
15.    Մարկոսյան Ա. Պետությունը և շուկան, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2000
16.    Մարկոսյան Ա., Հախվերդյան Դ. Իրականի և անիրականի միջև, Երևան, 2004
17.    Մակրոտնտեսական կարգավորում, տ.գ.դ. պրոֆ. Հ.Ղուշչյանի ընդ. ղեկ., Տնտեսագետ, Երևան, 2005
18.    Սամյուելսոն Փ., Նորդհաուսեն ՈՒ. Տնտեսագիտություն, Ապոլոն, Երևան, 1995-1996
19.    Սաքս Ջեֆֆրի Դ., Լարրեյն Ֆիլիպպե Բ., Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Տնտեսագետ, Երևան, 2002
20.    Սուվարյան Յու., Մարտիրոսյան Ա. Հայաստանի տնտեսությունը շուկայական հարաբերությունների անցման ճանապարհին, Էկոնոմիկա N11-12, 1993, էջ 3-14
21.    Սուքիասյան Ս. Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2005
22.    Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումն. ձեռնարկ), տ.գ.դ. պրոֆ. Գ.Կիրակոսյանի ընդ.խմբ., Երևան, 2000

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar