• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Լեզու և գրականություն

Ամբողջ հայտարարություները: 74
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Խորհրդանիշը Էդգար Պոի արձակում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Ս.Սողոմոնյան ., Եվրոպական գրականության ուրվագծեր., 1954թ. Ս. Սողոմոնյան, Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1981թ. Г.Геттнер, История всеобщей лит...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Կիպլինգի հեքիաթները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Սողոմոնյան Ս, Արտասահմանյան գրականության պատմություն, երևան, 1981 թ. Æ. Ìîëüåð, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, òîì 2, Ìîñêâà, 1957 XVII âåê â ìèðîâîì ëèòåðàòóðíîì ðàçâèòèè, Ì, 1969
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն........................................................................................................................2 Գլուխ 1. Ընդհանուր գաղափար հականիշների մասին.............................................................
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն 1.Ներածություն 2.Հերման Հեսսենի կյանքը և ստեղծագործությունները 3.ՙՍիդհարթա՚ վեպը 4.Եզրակցություն 5.Գրականության ցանկ Գրականության ցանկ Հերման Հեսսե ՙՃանապարհ դեպի ներս՚
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Հոմանիշները Վ. Տերյանի պոեզիայում Գրականության ցանկ 1. Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2004 2. Եզեկյան Լ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 2005 3. Վահան Տերյան, Բանաստեղծություններ, Երևան, 1985
Նկար 1
Դրամ 1800.00
Բովանդակություն Ներածություն……………………………………………………………………………….2 Գլուխ 1. Հոմանիշների և հականիշների գործածությունը Նար-Դոսի պատմվածքներում……………..……………………………………………..3 Եզրակացություն…………………………………………………………………………..17 Օգտագործված գրականության ցանկ……………………………………...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն Ղևոնդ Ալիշան «Երգք Նահապետի» Եզրկացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ Ղ. Ալիշան երկեր-Երևան 1981թ. Սարգսյան Ս., Ալիշան պատկերներ կյանքից Երևան-1978թ.
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Մ. Սալտիկով –Շչեդրինի կյանքն ու ստեղծագործությունը Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Սալտիկով-Շչեդրինի գրականական գործունեությունը: 1889թ.: 2. Ն. Կ. Միխայլովսկի. ՙՇչեդրինի քննադատական փորձը՚: Մ., 1890: 3. Ա. Ն. Պիպին Մ. Սալտիկով: 1899թ.: 4. www.re...