• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
58
Չափս:
510.0Kb

ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ


Ներածություն………………………………………………………………………..2

Գլուխ 1.  Կրեդիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը
1.1.    Կրեդիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը……..5
1.2.    Կրեդիտորական պարտքերի խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները…………………………………………………………………………..14
1.3.    Կրեդիտորական պարտքերի հաշվառման առանձնահատկությունները……………………………………………………18

Գլուխ 2.  Կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունը
2.1. Կրեդիտորական պարտքերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները………………………………………………………25
2.2. Կրեդիտորական պարտքերի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը……29

Գլուխ 3.  Կրեդիտորական պարտքերի ինտենսիվության վերլուծությունը
3.1. Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիությունը որպես դրանց  ինտենսիվության մակարդակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշ……………35
3.2. Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության գործոնային վերլուծությունը…………………………………………………………………………48

Եզրակացություններ և առաջարկություններ………………………………55

Օգտագործված գրականության ցանկ………………………………………57

1.    Шеремет А.Д. Финансы предприятий.  М.: 2003.
2.    ՙՀաշվապահական հաշվառման մասին՚ ՀՀ օրենքը, Երևան 2002թ.:
3.    ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ, Երևան Հայ Էդիթ 2000թ.:
4.    ՙՀաշվապահական հաշվառում՚, ՀՊՏՀ, ուսումնական ձեռնարկ Երևան տնտեսագետ 2009թ:
5.    ՙՖինանսական հաշվետվությունների պատրաստում-2՚ Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցացիա, Երևան 2003թ.:
6.    Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚ Երևան տնտեսագետ 2005թ.:
7.    ՙՖինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ՚ ՀՊՏՀ, ուսումնական ձեռնարկ Լ.Հ.Բադանյանի խմբագրությամբ Երևան, ՙՄՈԱ՚ ՍՊԸ 2010թ.:
8.    Ա. Գ. Ճուղուրյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚ Երևան տնտեսագետ 2004թ.:
9.    “Анализ хозяйственной деятельности в промышленности” ПОД ред. В.И.Старажева, Минск ВСИ, 1996г.
10.    Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф., Финансовый анализ, управление финансами, Москва 2006г.
11.    Г. В.Савицкая “ Анализ Хозяйсвенной деятельности предприятия”. Минск, ООО “новые знание”, 2002г.
12.    Л. И. Кравченко “ Анализ хозяйственной деятельности в торговле”
13.    Чечевицына Л. Н., Чуев И. Н. “Анализ финансово-хозяйственной деятельности” учебник, Москва, ПКЦ Маркетинг 2001г.
14.    Бороненкова С. А., Маслова Л. И., Крылов С. И., Финансовый анализ предприятий. Екатеринбург. УГУ, 1997г.,
15.    Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. Пер с англ. Москва, ФиС.2005г.,
16.    Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.Москва, ЮНИТИ_ДАНА, 2001г.,
17.    Чечевицына Л.Н, Чуев И.Н., Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Учебник-Москва: ПКЦ Маркетинг 2001г.,
18.    Савицкая Г. В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Мн., Новое знание, 2001г.,
19.    Шеремет А.Д., СайфулинР.С., Негашев Е. В.,  Методика финансвого анализа, М., ИНФРА-М 2001г.,

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar