• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Ձեռնարկության ապրանքային քաղաքականությունը: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
75
Չափս:
322.0Kb

                                       Բովանդակություն


Ներածություն……………………………………………………………………………2                                                                                                      
Գլուխ 1. Ձեռնարկության  ապրանքային քաղաքականությունը ………………..5
1.1. Ապրանքի բնութագրիչներն ու ապրանքային տեսականին …………………5
1.2. Ապրանքի մշակումն ու ապրանքային ռազմավարության տեսակները…..18
Գլուխ 2. Ձեռնարկության իրացման համակարգը………………………………..38
2.1. Ապրանքի շարժը ու բաշխման ուղիները……………………………………..38
2.2. Ապրանքի մանրածախ ու մեծածախ իրացում……………………………….47
Գլուխ 3. Ապրանքային քաղաքականությունը և իրացման հիմնախնդիրները ՙՄԱՊ՚ ՓԲԸ-ի օրինակով…………………………………………………………………… 54
3.1. ՙՄԱՊ՚ ՓԲԸ-ի ապրանքային քաղաքականությունը………………………..54
3.2. ՙՄԱՊ՚ ՓԲԸ-ի ապրանքների իրացման ուղիները…………………………..66
Եզրակացություններ և առաջարկություններ……………………………………...73
Օգտագործված գրականության ցանկ……………………………………………77

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Ռ. Էվանս, Բ. Բերման, Մարքետինգ, Երևան 1992 թ.,
2. Կ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005 թ.,
3.Ф. Котлер и др., Основы маркетинга: второе европейское издание, 1998 г.,
4. Ф. Котлер, Маркетинг менеджмента: 11-е издание, 2005 г.,
5. Л. Е. Стровски, Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Москва 2003 г.,
6. Г. А. Васильеба, Маркетинг, Москва 2005 г.,
7. Н. Д. Эриашвили, Маркетинг, Москва 2003 г.,
8. А. М. Годин, Маркетинг, Москва 2005 г.,

9. А. С. ПЕЛИХ,  Экономика предприятия (фирмы), Москва 2004 г.,
10. Н. Л. Зайцев, Экономика промышленного предприятия, Москва 1998 г.

11. Симон Анхойт, Брендинг: дорога к мировому рынку, “Кудиц-образ”, Москва 2004 г.,
12. ԵՊՏԻ.  2004թ. ուսանողական գիտական ընկերության 25-26-րդ       
    նստաշրջանի նյութեր,
13. ԵՊՏԻ. 2004 թ. պրոֆեսորադասախոսական  կազմի և ասպիրանտ¬ների    
             19-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,
14. ԵՊՏԻ. 2002թ. պրոֆեսորադասախոսական  կազմի և ասպիրանտների    
              17-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,
15. ԵՊՏԻ. 2001թ. պրոֆեսորադասախոսական  կազմի և ասպիրանտների    
    16-րդ գիտական նստաշրջանի  թեզիսներ,
17. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդի¬րները, Գիտական հոդվածների ժողովածու-2, Երևան 2004 թ.,
18. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան,  4 39 Ապրիլ 2004 թ.,
19. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան,  2-3 37-38 փետրվար-մարտ 2004 թ.,
20.Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Հայաստան 2005 թ.,
21. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2005 թ. հունվար-դեկտեմբերին:

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar