• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Առևտրային բանկերի վերահսկողության առանձնահատկությունները: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
69
Չափս:
515.0Kb

                                          ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………………………………………3

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  
                ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ……………………………………….....4

1.1.    ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐ…………………………………………………………………………….4
1.2.      ԲԱՆԿԵՐԻ   ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ   ՇՈՒԿԱՅԻ
ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ………………………………………………………………………...6

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ ………………………………………………..........14

2.1.     ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹ-
ՅՈՒՆԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ………………………………………….14
2.2.    ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ ` ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ   ՄԱՐՄԻՆ ………………………….....18
2.3.    ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ …………………………………………………………………………......24

 

ԳԼՈՒԽ 3. ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
        ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ՀՀ-ում…………………......34

3.1.    ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՄԵԼՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ………………………………………………………………………………34
3.2.    ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ(ԲԳՀՎ)…………………………………………………………...47
3.3.    ԲԱԶԵԼՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ..51
3.4.    ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ………………………………………………60

ԵԶՐԱԿՑՈՒԹՈՒՆ……………………………………………………………………...66

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ…………………………………….......69

 

1.    ՙՀայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին՚ ՀՀ օրենք, Երևան,1996
2.    ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենք, Երևան 1996
3.    ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները՚ կանոնակարգ 2, Երևան, 2004
4.    Բ.Ասատրյան ՙԲանկային գործ՚, Երևան, 2004
5.    Ա. Իվանյան, Տ. Եսայան ՙԲանկային վերահսկողություն և աուդիտ՚, Երևան,2003
6.    Գ. Թառումյան ՙՖինանսական վերլուծության հիմաունքներ՚,Երևան, 2003
7.    David  Llewellyn  “ The Economic Rationale for  Financial Regulation” April 1999
8.    www.cba.am
9.    www.uba.am
10.www.bis.com

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar