• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵ, ՙԿՅԱՆՔԻ ԲՈՎԻՑ՚ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
49
Չափս:
171.9Kb

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ------------------------------------------------------------------------------------------2
ԳԼՈՒԽ 1 ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԵ ----------------------------------------------------------------6
1.1    Ալեքսանդր Շիրվանզադեի դերը 19-րդ դարի  հայ գրականության մեջ ----------7
1.2     Շիրվանզադեն և իր ժամանակի գրական հասարակական, ազգային իրականությունը ---------14
ԳԼՈՒԽ 2. ՙԿՅԱՆՔԻ  ԲՈՎԻՑ՚  ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ -------------------------------------------22
2.1 Շիրվանզադեի մեծ կյանքի ճանապարհը ՙԿյանքի բովից՚  հուշագրությունում -23
2.2 Շիրվանզադեն որպես հուշագրական դիմանկարի անգերազանցելի վարպետ --31
2.3 Մտքի և լեզվի ներդաշնակությունը հուշերում ---------------------------------------------37
2.4 Մեթոդական մաս -----------------------------------------------------------------------------------40
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ -------------------------------------------------------------------------------------47
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ --------------------------------------------------------48


ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
Գրականություն 
1.    Ադալյան  Ն.,  Վահան Թոթովենց, «Կենսապատում, Գիտելիք, 1992;
2.    Ամիրջանյան Յու. Ա.,Ա. Ս. Սահակյան , «Մանկավարժություն Երևան,2005:
3.    Ալեքսանդր Շիրվանզադե, «Կյանքի բովից երկհատոր հուշագրությունը ,1932 թ.;
4.    Ալեքսանդր Շիրվանզադե, «Հրդեհ նավթագործարանում, Մշակ, 1883:  
5.    Ալեքսանդր  Շիրվանզադեի «Երկերի լիակատար ժողովածուիե առաջին հատորից, Հայպետհրատ 1950; 
6.    Աղայանը Ղ., ՙԵրկերի ժողովածու՚, Հ. 4,  Երևան, 1945;
7.    Բախչինյան Հ., Սարինյան Ս., ՙՀայ գրականություն՚, Երևան, 2009;
8.    Գրիգորյան Զ. Մ., «Հայ գրականության ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական  հոսքեր, Երևան, 2009;
9.    Դանիելյան Կ. «Հայ մեմուարային գրականության պատմությունից, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ, 1961;
10.    Դոլուխանյան Աելիտա, «Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկաե,  Երևան, 2006;
11.    Զաքարյան  Անուշավան, ՙՀայ ժողովրդի վիճակի արտացոլումը Շիրվանզադեի հոդվածներում՚, Երևան, 1919թ;
12.    Թամրազյան  Հ., «Շիրվանզադե: Կյանքը և գործերը, Երևան, 1978թ;
13.    Թամրազյան Հ., «Գրական դիմանկարներ, հոդվածներ, 2հ., Երևան,1998;
14.    Թամրազյան Հ. ,«Հայ քննադատություն, Նաիրի, 1992;
15.    Թամրազյան  Հ., «Տաղանդի Ծնունդը, Երևան, 1971թ;
16.    Թոփչյան Ս., «Շիրվանզադեի էսթետիկան, Երևան, 1963թ.;
17.    Խաչիկյան Գ. Վ., «Արփիար Արփիարյանը քննադատական ռեալիզմի տեսաբան, Երևան , 1953;
18.    Հայրապետյան Մ., «Գեղարվեստական հուշագրությունը 1920-30-ական թթ. Խորհրդահայ արձակում, «Շեմ, 2005;
19.    ՀՀ ԿԳ նախարարություն «Ուսուցիչների վերապատրաստման նյութերե նյութեր, Երևան, 2007
20.    Հովհաննիսյան Հ., «Մեշչանիզմի գրական «պարտիզանությունը պետհրատի հովանավորությամբ // գրական դիրքերում, 1929, N-3;
21.    Պարտիզունի Վ. Զ, «Ալեքսանդր Շիրվանզադե /Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես ;
22.    Պետրովսկի, «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Երևան, 1977;
23.    Վահան Թոթովենց, «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա, Երևան, 1933;
24.    Տերտերյան Ա., « Շիրվանզադեի գրական տիպերի հանրագիտարանը, Երևան., 1959;
25.    Павлова С., Французская автобиография романтической эпохи, /Констан. Щатобриан, Ламартин/, дис. М., 2003;
26.    Введение в литературоведение, Москва, 1988;
27.    Бушканец Е., Мемуарные источники, Казань, 1975:
Համացանցային կայքեր
1.    hy.wikipedia.org
2.    www.manmar.am
3.    www.gradaran.mskh.am
4.    www.grakanej.blogspot.com

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar