• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
 • +374 (093) 78 78 33
 • usum@usum.am

Ավագանի: ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾԻՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 6000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
 • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
 • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
 • Skype: usumusum
 • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
70
Չափս:
121.1Kb

ԲՈ­ՎԱՆ­ԴԱ­ԿՈՒԹ­ՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ…………………………………………………………3

ԳԼՈՒԽ 1. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ………..…………………………….….……6

1.1.Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում …………….…6

1.2. Ավագանի-ԶԼՄ համագործակցությունը` հանրային կարծիքի ձևավորման տեխնոլոգիա ........ 17

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾԻՔԻ             ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ……………….…….25

2.1. Ավագանին իբրև խմբային լիդեր ՀՀ-ում  …………………………………25

2.2. Համայնքի ղեկավար-ավագանի փոխհարաբերությունների բնույթը Հայաստանի Հանրապետությունում ………………………………………..32

ԳԼՈՒԽ 3. ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆՈՐԱՐԱՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ..43

3.1. Ավագանու ինստիտուտի կայացման հեռանկարները ՀՀ-ում լավ կառավարման սկզբունքների ներդրման տիրույթներում ………….……….43

3.2. Ավագանու ինստիտուտի գործառման արդյունավետությունը ՀՀ-ում`   կենտրոն-ծայրամաս համագործակցության համատեքստում ……………..……56

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ……………………………………………….……..66

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ ..…………………….. 69

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

 1. ՀՀ Սահմանադրություն
 2. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքը
 3. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը
 4. ՀՀ կառավարության 2009թ. ապրիլի 23-ի N17 արձանագրային որոշումը «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգն ի գիտություն ընդունելու մասին»
 5. «Հայսատանի Հանրապետության բյուջետային  համակարգի մասին» ՀՀ օրենքը
 6. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքը
 7. «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը
 8. ՀՀ Հողային օրենսգիրք

Գրականություն

 1. Թումանյան Դ. «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման օպտիամալացումը և տեղական ինքնակառավարման զարգացումը», Երեւան, 2003թ.:
 2. «Տեղական Ինքնակառավարման հիմունքներ», ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆ Է.Հ. Օրդանյանի ընդհանուր Խմբարգությամբ Երևան «Պետական ծառայություն» 2000թ.:
 3. Արմեն Հարությունյան «Հայաստանին Հանրապետության մունցիպալ իրավունք» Երևան  «Պետական ծառայություն» 2004թ.:
 4. Մարգարյան Մ. Քաղաքական ընտրանին և ժողովրդավարական անցման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան «Պետական ծառայություն», 2006
 5. Шугрина Е.С. Муниципальное право: учеб. – Москва: Велби, Изд-во Проспект, 2004.
 6. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Омега - Л, 2004.
 7. Авакьян С.А. “Состояние проблемы и перспективы местного самоуправления” - М., 2000г.
 8. Постовой Н.В. “Местное самоуправление: история, теория, практика” - М., 2001г.
 9. Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления: учеб. - М.: ТК Велби, Проспект, 2006.
 10. Е. В. Егоровой-Гантман. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков под редакцией доктора политических наук  1998.
 11. Кобилев А.Г. Муниципальное управление и социальное планирование в муниципальном хозяйстве/ А.Г. Кобилев, А.Д. Кирнев, В.В. Рудой. - Ростов н/Д: Феникс, 2007.
 12. Парахина В.Н. Муниципальное управление: учеб. пособие/ В.Н. Парахина, Е.В. Галлеев, Н.Н. Ганшина. - М.: КНОРУС, 2007. 
 13. LOCAL GOVERNANCE INDEVELOPING COUNTRIES, Edited by ANWAR SHAH, 2006
 14. Local Government Management: Current Issues and Best Practices, Edited by Douglas J. Watson,Wendy Lynn Hassett, 2003.
 15. Democracy as Problem Solving: Civic Capacity in Communities Across the Globe, Edited by  Xavier De Souza Briggs, 2008

Համացանցային կայքեր`

 1. www.gov.am/
 2. www.mta.gov.am/
 3. http://www2.unpan.org/egovkb/egovernment_overview/eparticipation.htm

 

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar