• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Արաբական ամիրայությունները Հայոց թագավորության կազմում: Կուրսային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 2000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
24
Չափս:
140.5Kb

ՊԼԱՆ

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ Ա
    Արաբական ամիրայությունները Հայոց թագավորության կազմում

ԳԼՈՒԽ Բ
    Ամիրայություների անջատվելը Հայոց թագավորությունից

ԳԼՈՒխ Գ
    Հայաստանը, Բյուզանդիան և Համդանյանները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
Աղբյուրներ
1.    Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. 5, թարգմանությունը և առաջաբանը Հ. Գաբրիելյանի, Երևա, 1970
2.    Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին (Բյուզանդական աղբյուրներ), Երևան, 1990
3.    Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, հ. 11, (Արաբական աղբյուրներ), Երևան, 1981
4.    Հովհաննես կաթողիկսո Դրասխանակերտցի, Հայոց պատմություն Երևան, 1996
5.    Մատթեոս Ուռհայեցի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1988
6.    Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Երևան, 1998
7.    Ստեփանոս Տարօնեցի, պատմութիւն Տիեզերական, Ս.Պետերբուրգ, 1985
8.    Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, Երևան, 1986

Մենա•րություններ

1.    Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, Երևան, 1976
2.    Հայոց պատմություն, Երևան, 1986
3.    Լեո, Հայոց պատմություն, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1967
4.    Հարությունյան Հ., Հայաստանը 9-11-րդ դարերում, Երևան, 1959
5.    Հովհաննիսյան Ա., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, հ. 1, 1957
6.    Մաթևոսյան Ռ., Բագրատունիներ, Երևան. 1997
7.    Մաթևոսյան Ռ., Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կառուցվածքն ու վարչական կարգը, Երևան, 1990
8.    Մանանդյան Հ., Երկեր, հ. Բ, Երևան, 1978
9.    Նաջարյան Հ., Բյուզանդիայի պատմության ուրվագծեր, Երևան, 1987
10.    Պողոսյան Ս., Հայ ժողովրդի պատմությում, պրակ 4, Երևան, 1958
11.    Վարդանյան Վ., Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորությունը 908-1021թթ., Երևան, 1969
12.    Տեր-Ղևոնդյան Ա, Արաբական ամիրայությունները Բագրատունյաց Հայաստանում, Երևան, 1965

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar