• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Պարտադիր վճարների դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում: Դիպլոմային աշխատանք

Վարկանիշ:
Արտիկուլ:
Դրամ 5000.00
Պատվերները ընդունվում են 10:00-20:00, Ամեն օր:
  • Հեռ. 1: +374 (093) 78 78 33
  • Հեռ. 2: +374 (099) 42 04 16
  • Skype: usumusum
  • E-mail: usum@mail.ru
Վարկանիշ:
Артикул:
Միավոր:
67
Չափս:
167.3Kb

Պարտադիր վճարների դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում

Ներածություն

Գլուխ 1. Պարտադիր վճարների տեսակները և առանձնահատկությունները

1.1 Պարտադիր վճարների առանձնահատկությունները

1.2  Պարտադիր սոցալական ապահովության վճարներ

1.3  Բանապահպանության և բնօգտագործման վճարներ

1.4. Ճանապարհային վճար

1.5. Մաքսատուրք

1.6. Մաքսավճար

1.7 .Պետական տուրք

1.8.  Տեղական տուրք և վճարներ

Գլուխ 2. Պարտադիր վճարները որպես պետական բյուջեի եկամուտների աղբյուր

2.1.  Պարտադիր վճարները որպես պետական եկամուտների հավաքագրման աղբյուր

2.2 Պարտադիր վճարների և բյուջետային այլ մուտքերի համեմատական վերլուծություն

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր 2007-2009 թթ.
2.    Լ. Հ. Բադանյան, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան 2010թ.
3.    Յու. Դ. Ալավերդյան, Հայաստանի Հնրապետության բյուջետային համակարգը, Տնտեսագետ, Երևան, 2003թ.
4.    Բյուջետային տեղեկաgիր. ՙ2009 թվականի պետական բյուջեի միջոցներով իրականացված սոցիալ-մշակութային բնույթի ծախսերը՚, ՙՏնտեսական զարgացման  և հետազոտությունների կենտրոն՚ ՀԿ, Երևան 2009թ.
5.    Павлова Л. Бюджетное финансирование и проблема государственного            долга // Экономист. № 4, 1996
6.     Большой энциклопедический словарь в 2 т. М., 1991
7.    Илларионов А. Эффективность  бюджетной  политики  России в 1994-1997 г.г. // Вопросы экономики, 1998, № 2. – с. 22-23
8.    Статистика финансов”, под. ред. проф. В. Н.  Солина. Москва, „Фынансы и статистика”, 2002
9.    Руководство по статистике государственных финансов, МВФ 1999г.
10.     Статистика финансов”, под. ред. проф. М. Г. Назарова, М. 2001г.
11.    Статистика финансов ”, под. ред. проф. Н. Е. Теслюка. Минск 1994г.
12.    www.gov.am
13.    www.mfe.am
14.    . www.armstat.am
15.    www.parliament.am
16.    www.worldbank.org
17.    www.mineconomy.am

 

Վճարման մասին ինֆորմացի
Առաքման մասին Ինֆորմացիա
avatar