• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տեսական տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 59
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն 1. Շահույթի տնտեսագիտական էությունը 2. Շահույթի նորմայի վրա ազդող գործոնները 3. Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М., 1976...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Շուկայական տնտեսության բնութագրումը և դրա տարբեր մեկնաբանությունները Շուկայական տնտեսության մոդելները Շուկայական էկոնոմիկայի դրական և բացասական կողմերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Чепурин Н. М., Киселева Е. А. &ldq...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պլան Ներածություն Շուկայի կառուցվածքի ուսումնասիրման հիմնահարցերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Գ. Ե. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2000թ. Ջ. Դ. Գոռթնի, Ռ. Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն, 2003թ. М. Н. Чепурин, Е. А. Киселев...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Շուկայի հավասարակշռություն Պլան Ներածություն Շուկայական իրավիճակի փոփոխության վերլուծությունը Շուկայական հավասարակշռությունը և դրա գնահատումը Պահանջարկի և առաջարկի շուկայական փոխազդեցությունը, հավասարակշռված գին Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ) ձեռնարկի պատասխանատու խմբագիր` տ. գ. դեկտոր, պրոֆեսոր Գ. Ե. Կիրակոսյան ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն......................................................................................2 Գլուխ 1. Ծախսերի դասակարգումը....................................................4 1.1 Հաստատուն և փոփոխուն ծախսեր.........................
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պահանջարկի մոդելը շուկայական հարաբերությունների համակարգում Պլան Ներածություն Պահանջարկի մոդելը շուկայական հարաբերությունների համակար•ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն 1. Курс экономической теории: Учебник / под общей ред. проф.М.Н.Чепу...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Պահանջարկ: Պահանջարկի օրենքը և կորը: Պահանջարկի գնային ճկունությունը, չափումներն ու գործոնները: 2. Առաջարկ: Առաջարկի օրենքը և կորը: Առաջարկի գնային ճկունությունը, չափումներն ու գործոնները: 3. Շուկայական հավասարակշռվածութ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Պետության դերը շուկայական տնտեսությունում Օգտագործված գրականություն 1. Մարկոսյան ՙՇուկայական տնտեսության հիմունքները՚; 2. Մարկոսյան ՙՊետություն և շուկա՚; 3. Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ); 4. Нуриев Р.И; 5. Сидорович А.В; 6. Макконел,...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Պետության տնտեսական դերի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ: Պետական կարգավորման տարբեր մոտեցումները; 2. Հասարակական տնտեսության պետական կարգավորման հնարավորություներն ու ռազմավարությունը; 3. Կարգավորմանն ուղղված պետության ֆունկցիաներ...