• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տեսական տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 59
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բնակչության բարեկեցությունը և փոփոխության միտումները անցումային ժամանակահատվածում ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ 1.2 Բնակչության բարեկեցությունը, կենսամակարդակը եւ այն բնութագրող ցուցանիշները 1,2 Բնակչության կենսամակարդակի և սպառման փոփոխությունը ՀՀ-ում Աղքատության շեմ,...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բնակչության կենսամակարդակի վիճակագրական վերլուծություն Պլան ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ Գլուխ 1 Բնակչության կենսամակարդակը, կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշենրը և դրանց վիճակագրական վերլուծություն 1.1 Բնակչության եկամուտների էությունը եւ ձեւավորման աղբյուրները 1.2 ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Գործազրկության էությունը և պատճառները Պլան Ներածություն Գործազրկության պատճառները և հետևանքները Գործազրկության բնական մակարդակը և ձևերը:Օուքենի օրենքը Գործազրկություն և սոցիալական պաշտպանվածություն Գործազրկությունը ՀՀ-ում և դրա մեղմացման ուղիները Եզրակ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Դուոպոլիա: Կուռնոյի և Ստակելբերգի հավասարակշռություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000թ. 2. Макконел К.Р, Брю С.Л “Экономикс” 2007, 16-е издание
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Դրամական միջոցների մասին հաշվետվություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Վ. Ա. Ռաևսկու խմբագրությանբ Կազմակերպության ֆինանսա-տնտեսական գործունեության վերլուծություն: 2. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեությ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Դրամավարկային քաղաքականության լծակները և ուղղությունները ՀՀ-ում 1,Բանկային գործ՚ Բ.Ասատրյան Երևան 2004թ. 2.Խաչատրյան Ն. Բանկային համակարգի գործունեության հիմունքներ Եր. 2005 www.banks.am www.armstat.am
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Դրամավարկային քաղաքականության նպատակների երկընտրանքը անցումային տնտեսության պայմաններում: Բովանդակություն Ներածություն…………………………………………&helli...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Զբաղվածության հիմնախնդիրները: Զբաղվածության կարգավորումը Պլան Ներածություն Աշխատանքային ռեսուրսները և զբաղվածություն Զբաղվածության և աշխատավարձի հարաբերակցության տեսությունները Զբաղվածության ապահովման մեխանիզմները և պետական կար•ավորումը Բնակչությա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Դրամի շուկայի կառուցվածքը և բնութագրիչները 1.1 ՙԴրամական համակարգ՚ հասկացությունը եվ դրամական համակարգերի տեսակները 1.2 Վարկի էությունն ու ձևերը 1.3 Ժամանակակից դրամավարկային համակարգի կառուցվածքը 1.4 Դրամական զանգ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ժամանակակից ՀՀ դրամական համակարգը, կայացման և զարգացման պրոբլեմները Բովանդակություն Ներածություն 1,Դրամական համակարգի հասկացությունը, տեսակները և տարրերը 2,Դրամների ֆունկցիաները շուկայական տնտեսությունում 3,Ժամանակակից դրամական համակարգի զարգացման տենդ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Ինովացիոն գործընթացը որպես կառավարման օբյեկտ Օգտագործված գրականության ցանկ • Исмаилов Т. А., Гамидов Г. С. Инновационная экономика - стратегическое направление развития России в XXI веке. // Инновации, №1, 2003 г. • Лукьянов Ф. Путин-2: Неевр...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ինովացիոն տնտեսության բովանդակությունը Օգտագործված գրականության ցանկ Исмаилов Т. А., Гамидов Г. С. Инновационная экономика - стратегическое направление развития России в XXI веке. // Инновации, №1, 2003 г. • Лукьянов Ф. Путин-2: Неевропейская Росс...