• Աշխատում ենք 09 00 մինչ 20 00, Ամեն օր:
  • +374 (093) 78 78 33
  • usum@usum.am

Տնտեսագիտություն

Ամբողջ հայտարարություները: 480
Դասավորել: ↑ Անվանում · Գին · Ամսաթիվ
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Աշխատատեղերի սպասարկման կազմակերպումը գործառույթները և տարատեսակները Բովանդակություն Ներածություն • Աշխատատեղերի հասկացությունը և դասակարգումը, դրանց կազմակերպման խնդիրները • Աշխատատեղերի սպասարկումը • Աշխատանքի պայմանների էությունը և բն...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Ներածություն Գլուխ 1. Մարդկային ռեսուրսներ և մարդկային կապիտալ 1.1 Մարդկային ռեսուրսները տեսության զարգացման մեջ 1.2 Մարդկային ռեսուրսների առանձնահատկությունները Գլուխ 2. ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքը 2.1 Աշխատուժի կառուցվածքը ըստ սեռատարիքայ...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Ներածություն Աուդիտորական ապացույցները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Աուդիտի ստանդարտներ, Երևան 2003 В помощ вухгалтеру и аудитору, методогическое пособие, М. 1995 В. С Мартемьянова, Хозяйственное право, Том 1, М., БЕК, 1994
Նկար 1
Դրամ 6000.00
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Ներածություն 3 Գլուխ 1. Ապահովագրական պահուտների տեսակները, ձևավորման կարգը ՀՀ-ում 5 1.1 Ապահովագրական պահուստների էությունը, դրանց դերն ու նշանակությունը 5 1.2 Տեխնիկական պահուստների տեսակները և հաշվարկման պարբերականությունը 10 Գլուխ 2...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Պլան Նախաբան 1.Ապահովա•րական էությունը 2.Ապահովա•րական հասկացությունները Գլուխ1. Տրանսպորտային միջոցների ապահովա•րությունը •յուղատնտեսությունում 1.Ապահովա•րական օբյեկտները 2.Ապահովա•րական դեպքերը և ապահովա•րական ռիսկե...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն Ներածություն......................................................................................................... 3 Գլուխ I. Ապահոագրական գործունեության օրենսդրական կարգավորման էությանը և զարգացման պատմությունը 1.1 Ապահովագրության պ...
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Ապրանքաշարժի էությունը, դրա կազմակերպման և կառավարման մեթոդական մոտեցումները ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 1. Ռ. Էվանս, Բ. Բերման, Մարքետինգ, Երևան 1992 թ., 2. Л. Е. Стровски, Внешнеэкономическая деятельность предприятия, Москва 2003 г.,
Նկար 1
Դրամ 1000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Որակի կառավարման էվոլյուցիան և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից 2. Ապրանքի որակի վերահսկման համակարգը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատեգորիաները 3. Որակի վերահսկման ստանդարտները ժամանակակից մարկետին•ում Եզրա...
Նկար 1
Դրամ 2000.00
Բովանդակություն Ներածություն 1. Որակի կառավարման էվոլյուցիան և խնդիրները սպառողի և արտադրողի տեսանկյունից 2. Ապրանքի որակի կառավարման համակար•ը. օբյեկտները, սուբյեկտները, կատե•որիաները 3. Ապրանքի որակին ներկայացվող ստանդարտները ժամանակակից մա...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Բովանդակություն • Ներածություն • Գլուխ 1 Մաքսային գործունեությունը ԱՏԳ պետական կարգավորման գործում 1.1 ԱՏԳ գործունեության էությունը և դերը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում 1.2 ԱՏԳ պետական կարգավորումը ՀՀ-ում • Գլուխ 2 Ապրանքների դասակարգ...
Նկար 1
Դրամ 5000.00
Պլան Ապրանքների դասակարգումը արտաքին առևտրում և դրանց կատարելագործման խնդիրները Ներածություն Գլուխ 1. Ապրանքների հասկացությունը և դասակարգման նշանակությունը , տիպերը, սկզբունքները և կանոնները. Ապրանքը որպես ապրանքագիտության հիմնական կատեգորիա. Ապրանքնե...